Trả lời Hoạt động 5 trang 91 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Trong hộp có 10 tấm thẻ ghi các số 2, 2, 3, 3, 3, 5, 5, 5, 5, 5. Yêu cầu 5 bạn lần lượt rút ngẫu nhiên 1 thẻ, quan sát số ghi trên thẻ rồi trả lại thẻ vào hộp. Sau mỗi lần một bạn rút, hãy cho biết các sự kiện sau có xảy ra hay không?

a) Rút được thẻ ghi số 5;

b) Không rút được thẻ ghi số 2.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a)

+ 5 bạn lên rút thẻ.

+ Kiểm tra trong 5 bạn có bạn nào rút được thẻ ghi số 5 hay không.

b) Kiểm tra trong 5 bạn có bạn nào rút được thẻ ghi số 2 hay không.

Lời giải chi tiết

a) Nếu trong 5 bạn đó, có bạn rút được thẻ ghi số 5 thì sự kiện “Rút được thẻ ghi số 5” xảy ra.

Nếu cả 5 bạn đều không rút được thẻ ghi số 5 thì sự kiện “Rút được thẻ ghi số 5” không xảy ra.

b) Nếu trong 5 bạn đó, có bạn rút được thẻ ghi số 2 thì sự kiện “Không rút được thẻ ghi số 2” không xảy ra.

Nếu cả 5 bạn đều không rút được thẻ ghi số 2 thì sự kiện “Không rút được thẻ ghi số 2” xảy ra.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu