Trả lời Hoạt động 3 trang 89 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Một túi có 3 quả bóng màu đỏ và 3 quả bóng màu xanh. Không nhìn vào túi, lấy ra một quả bóng, ghi lại màu của quả bóng được lấy ra. Liệt kê các kết quả có thể xảy ra trong thí nghiệm này.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính số màu có thể nhận được.

Lời giải chi tiết

Sau khi lấy một quả bóng thì chỉ có thể xảy ra hai màu xanh và đỏ.


Bình chọn:
3.9 trên 8 phiếu