Trả lời Hoạt động 2 trang 38 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Hãy chia các số cho trong bảng 2.1 thành hai nhóm: nhóm A gồm các số chỉ có hai ước, nhóm B gồm các số có nhiều hơn hai ước.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Quan sát bảng 2.1

- Đếm số ước và chia nhóm

Lời giải chi tiết

Nhóm A

2, 3, 5, 7, 11

Nhóm B

4, 6, 8, 9


Bình chọn:
4.2 trên 16 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 10. Số nguyên tố