Bài 3.47 trang 77 SBT đại số 10


Giải bài 3.47 trang 77 sách bài tập đại số 10. Giải các hệ phương trình...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Giải các hệ phương trình

LG a

\(\left\{ \begin{array}{l} - 0,5x + 0,4y = 0,7\\0,3x - 0,2y = 0,4\end{array} \right.\)

Phương pháp giải:

Biến đổi cho hệ số của một ẩn trong hai phương trình là hai số đối nhau rồi cộng từng vế hai phương trình lại

Lời giải chi tiết:

\(\left\{ \begin{array}{l} - 0,5x + 0,4y = 0,7\\0,3x - 0,2y = 0,4\end{array} \right.\)\( \Leftrightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{ - 0,5x + 0,4y = 0,7}\\{0,6x - 0,4y = 0,8}\end{array}} \right.\)\( \Leftrightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{0,1x = 1,5}\\{0,6x - 0,4y = 0,8}\end{array}} \right.\)\( \Leftrightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{x = 15}\\{y = 20,5}\end{array}} \right.\)

Vậy nghiệm của hệ phương trình là \((15;20,5)\)

LG b

\(\left\{ \begin{array}{l}\dfrac{3}{5}x - \dfrac{4}{3}y = \dfrac{2}{5}\\ - \dfrac{2}{3}x - \dfrac{5}{9}y = \dfrac{4}{3}\end{array} \right.\)

Phương pháp giải:

Biến đổi cho hệ số của một ẩn trong hai phương trình là hai số đối nhau rồi cộng từng vế hai phương trình lại

Lời giải chi tiết:

\(\left\{ \begin{array}{l}\dfrac{3}{5}x - \dfrac{4}{3}y = \dfrac{2}{5}\\ - \dfrac{2}{3}x - \dfrac{5}{9}y = \dfrac{4}{3}\end{array} \right.\)\( \Leftrightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{\dfrac{2}{5}x - \dfrac{8}{9}y = \dfrac{4}{{15}}}\\{ - \dfrac{2}{5}x - \dfrac{1}{3}y = \dfrac{4}{5}}\end{array}} \right.\)\( \Leftrightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{ - \dfrac{{11}}{9}y = \dfrac{{16}}{{15}}}\\{ - \dfrac{2}{5}x - \dfrac{1}{3}y = \dfrac{4}{5}}\end{array}} \right.\)\( \Leftrightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{y =  - \dfrac{{48}}{{55}}}\\{x =  - \dfrac{{14}}{{11}}}\end{array}} \right.\)

vậy tập nghiệm của phương trình là \(( - \dfrac{{14}}{{11}},- \dfrac{{48}}{{55}} )\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến Lớp 10 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài