BÀI TẬP ÔN TẬP CUỐI NĂM

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 201 SBT Hình học 10

Giải bài 1 trang 201 sách bài tập Hình học 10. Trong mặt phẳng Oxy cho tam giác ABC, biết đỉnh A(1 ; 1) và tọa độ trọng tâm G(1 ; 2)...

Xem lời giải

Bài 2 trang 201 SBT Hình học 10

Giải bài 2 trang 201 sách bài tập Hình học 10. Trong mặt phẳng Oxy cho tam giác ABC có AB = AC...

Xem lời giải

Bài 3 trang 201 SBT Hình học 10

Giải bài 3 trang 201 sách bài tập Hình học 10. Cho ba điểm A(1 ; 2), B(-3 ; 1), C(4 ; -2)...

Xem lời giải

Bài 4 trang 201 SBT Hình học 10

Giải bài 4 trang 201 sách bài tập Hình học 10. Cho hai điểm A(3 ; -1), B(-1 ; -2) và đường thẳng d có phương trình x + 2y + 1 = 0...

Xem lời giải

Bài 5 trang 201 SBT Hình học 10

Giải bài 5 trang 201 sách bài tập Hình học 10. Trong mặt phẳng Oxy cho đường tròn (T) có phương trình \({x^2} + {y^2} - 4x - 2y + 3 = 0\)...

Xem lời giải

Bài 6 trang 201 SBT Hình học 10

Giải bài 6 trang 201 sách bài tập Hình học 10. Trong mặt phẳng Oxy cho elip (E) có tiêu điểm thứ nhất là \(\left( { - \sqrt 3 ;0} \right)\) và đi qua điểm \(M\left( {1;\frac{{\sqrt 3 }}{2}} \right)\) ....

Xem lời giải

Bài 7 trang 202 SBT Hình học 10

Giải bài 7 trang 202 sách bài tập Hình học 10. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường tròn (C) : {x^2} + {y^2} - 6x - 6y + 14 = 0 . Tìm điểm M thuộc trục hoành sao cho từ M kẻ được hai tiếp tuyến của (C) mà góc giữa hai tiếp tuyến đó bằng 60.

Xem lời giải

Bài 8 trang 202 SBT Hình học 10

Giải bài 8 trang 202 sách bài tập Hình học 10. Cho đường tròn (C) tâm I(1 ; -2), bán kính R và điểm K(1 ; 3)....

Xem lời giải

Bài 9 trang 202 SBT Hình học 10

Giải bài 9 trang 202 sách bài tập Hình học 10. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường tròn (C) ...

Xem lời giải

Bài 10 trang 202 SBT Hình học 10

Giải bài 10 trang 202 sách bài tập Hình học 10. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho elip (E)...

Xem lời giải

Bài 11 trang 202 SBT Hình học 10

Giải bài 11 trang 202 sách bài tập Hình học 10. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho ba điểm I(2 ; 4), B(1 ; 1), C(5 ; 5). Tìm điểm A sao cho I là tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC.

Xem lời giải

Bài 12 trang 202 SBT Hình học 10

Giải bài 12 trang 202 sách bài tập Hình học 10. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho elip (E) : ...

Xem lời giải

Bài 13 trang 202 SBT Hình học 10

Giải bài 13 trang 202 sách bài tập Hình học 10. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường tròn (C):(x - 1) + {(y - 2)^2} = 4 và hai điểm A(1 ; 4),...

Xem lời giải

Bài 14 trang 203 SBT Hình học 10

Giải bài 14 trang 203 sách bài tập Hình học 10. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật biết tọa độ hai đỉnh đối diện là (1 ; -5) và (6 ; 2), phương trình của một đường chéo là 5x + 7y - 7 = 0. Tìm tọa độ các đỉnh còn lại của hình chữ nhật.

Xem lời giải

Bài 15 trang 203 SBT Hình học 10

Giải bài 15 trang 203 sách bài tập Hình học 10. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có AB:3x + 5y - 33 = 0 ; đường cao AH:7x + y - 13 = 0; trung tuyến BM:x + 6y - 24 = 0 (M là trung điểm của AC). Tìm phương trình các cạnh còn lại của tam giác.

Xem lời giải

Bài 16 trang 203 SBT Hình học 10

Giải bài 16 trang 203 sách bài tập Hình học 10. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật có một đỉnh là O, diện tích bằng 12 và đường tròn ngoại tiếp (T) của có có phương trình là...

Xem lời giải

Bài 17 trang 203 SBT Hình học 10

Giải bài 17 trang 203 sách bài tập Hình học 10. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai đường tròn :...

Xem lời giải

Bài 18 trang 203 SBT Hình học 10

Giải bài 18 trang 203 sách bài tập Hình học 10. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho elip (E) :...

Xem lời giải

Bài 19 trang 203 SBT Hình học 10

Giải bài 19 trang 203 sách bài tập Hình học 10. Trong mặt phẳng Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có đỉnh A(2;-1),...

Xem lời giải

Bài 20 trang 203 SBT Hình học 10

Giải bài 20 trang 203 sách bài tập Hình học 10. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai đường tròn : ...

Xem lời giải

Xem thêm