Bài 2: Bất phương trình và hệ bất phương trình một ẩn

Bình chọn:
4.5 trên 24 phiếu
Bài 4.19 trang 107 SBT đại số 10

Giải bài 4.19 trang 107 sách bài tập đại số 10. Viết điều kiện của mỗi phương trình...

Xem lời giải

Bài 4.20 trang 108 SBT đại số 10

Giải bài 4.20 trang 108 sách bài tập đại số 10. Chứng tỏ rằng x=-7 không phải là nghiệm của bất phương trình...

Xem lời giải

Bài 4.21 trang 108 SBT đại số 10

Giải bài 4.21 trang 108 sách bài tập đại số 10. Xét xem x=-3 là nghiệm của bất phương trình nào...

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Bài 4.22 trang 108 SBT đại số 10

Giải bài 4.22 trang 108 sách bài tập đại số 10. Viết điều kiện của mỗi bất phương trình...

Xem lời giải

Bài 4.23 trang 108 SBT đại số 10

Giải bài 4.23 trang 108 sách bài tập đại số 10. Nếu nhân hai vế bất phương trình...

Xem lời giải

Bài 4.24 trang 108 SBT đại số 10

Giải bài 4.24 trang 108 sách bài tập đại số 10. Nếu bình phương hai vế...

Xem lời giải

Bài 4.25 trang 108 SBT đại số 10

Giải bài 4.25 trang 108 sách bài tập đại số 10. Chứng minh rằng các bất phương trình sau đây vô nghiệm...

Xem lời giải

Bài 4.26 trang 108 SBT đại số 10

Giải bài 4.26 trang 108 sách bài tập đại số 10. Giải các bất phương trình sau...

Xem lời giải

Bài 4.27 trang 109 SBT đại số 10

Giải bài 4.27 trang 109 sách bài tập đại số 10. Giải các bất phương trình sau...

Xem lời giải

Bài 4.28 trang 109 SBT đại số 10

Giải bài 4.28 trang 109 sách bài tập đại số 10. Giải hệ bất phương trình sau...

Xem lời giải

Bài 4.29 trang 109 SBT đại số 10

Giải bài 4.29 trang 109 sách bài tập đại số 10. Giải và biện luận bất phương trình theo tham số m...

Xem lời giải

Bài 4.30 trang 109 SBT đại số 10

Giải bài 4.30 trang 109 sách bài tập đại số 10. Trong các khẳng định sau khẳng định nào đúng...

Xem lời giải

Bài 4.31 trang 109 SBT đại số 10

Giải bài 4.31 trang 109 sách bài tập đại số 10. Trong các bất phương trình sau đây, bất phương trình nào có nghiệm...

Xem lời giải

Bài 4.32 trang 109 SBT đại số 10

Giải bài 4.32 trang 109 sách bài tập đại số 10. Trong các khẳng định sau đây khẳng định nào đúng...

Xem lời giải

Bài 4.33 trang 110 SBT đại số 10

Giải bài 4.33 trang 110 sách bài tập đại số 10. Tập nghiệm của bất phương trình...

Xem lời giải