Bài 2: Bất phương trình và hệ bất phương trình một ẩn

Bình chọn:
4.6 trên 23 phiếu
Bài 4.19 trang 107 SBT đại số 10 Bài 4.19 trang 107 SBT đại số 10

Giải bài 4.19 trang 107 sách bài tập đại số 10. Viết điều kiện của mỗi phương trình...

Xem chi tiết
Bài 4.20 trang 108 SBT đại số 10 Bài 4.20 trang 108 SBT đại số 10

Giải bài 4.20 trang 108 sách bài tập đại số 10. Chứng tỏ rằng x=-7 không phải là nghiệm của bất phương trình...

Xem chi tiết
Bài 4.21 trang 108 SBT đại số 10 Bài 4.21 trang 108 SBT đại số 10

Giải bài 4.21 trang 108 sách bài tập đại số 10. Xét xem x=-3 là nghiệm của bất phương trình nào...

Xem chi tiết
Bài 4.22 trang 108 SBT đại số 10 Bài 4.22 trang 108 SBT đại số 10

Giải bài 4.22 trang 108 sách bài tập đại số 10. Viết điều kiện của mỗi bất phương trình...

Xem chi tiết
Bài 4.23 trang 108 SBT đại số 10 Bài 4.23 trang 108 SBT đại số 10

Giải bài 4.23 trang 108 sách bài tập đại số 10. Nếu nhân hai vế bất phương trình...

Xem chi tiết
Bài 4.24 trang 108 SBT đại số 10 Bài 4.24 trang 108 SBT đại số 10

Giải bài 4.24 trang 108 sách bài tập đại số 10. Nếu bình phương hai vế...

Xem chi tiết
Bài 4.25 trang 108 SBT đại số 10 Bài 4.25 trang 108 SBT đại số 10

Giải bài 4.25 trang 108 sách bài tập đại số 10. Chứng minh rằng các bất phương trình sau đây vô nghiệm...

Xem chi tiết
Bài 4.26 trang 108 SBT đại số 10 Bài 4.26 trang 108 SBT đại số 10

Giải bài 4.26 trang 108 sách bài tập đại số 10. Giải các bất phương trình sau...

Xem chi tiết
Bài 4.27 trang 109 SBT đại số 10 Bài 4.27 trang 109 SBT đại số 10

Giải bài 4.27 trang 109 sách bài tập đại số 10. Giải các bất phương trình sau...

Xem chi tiết
Bài 4.28 trang 109 SBT đại số 10 Bài 4.28 trang 109 SBT đại số 10

Giải bài 4.28 trang 109 sách bài tập đại số 10. Giải hệ bất phương trình sau...

Xem chi tiết
Bài 4.29 trang 109 SBT đại số 10 Bài 4.29 trang 109 SBT đại số 10

Giải bài 4.29 trang 109 sách bài tập đại số 10. Giải và biện luận bất phương trình theo tham số m...

Xem chi tiết
Bài 4.30 trang 109 SBT đại số 10 Bài 4.30 trang 109 SBT đại số 10

Giải bài 4.30 trang 109 sách bài tập đại số 10. Trong các khẳng định sau khẳng định nào đúng...

Xem chi tiết
Bài 4.31 trang 109 SBT đại số 10 Bài 4.31 trang 109 SBT đại số 10

Giải bài 4.31 trang 109 sách bài tập đại số 10. Trong các bất phương trình sau đây, bất phương trình nào có nghiệm...

Xem chi tiết
Bài 4.32 trang 109 SBT đại số 10 Bài 4.32 trang 109 SBT đại số 10

Giải bài 4.32 trang 109 sách bài tập đại số 10. Trong các khẳng định sau đây khẳng định nào đúng...

Xem chi tiết
Bài 4.33 trang 110 SBT đại số 10 Bài 4.33 trang 110 SBT đại số 10

Giải bài 4.33 trang 110 sách bài tập đại số 10. Tập nghiệm của bất phương trình...

Xem chi tiết


Gửi bài