Bài 3: Phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn

Bình chọn:
4.6 trên 75 phiếu
Bài 3.26 trang 73 SBT đại số 10

Giải bài 3.26 trang 73 sách bài tập đại số 10. Một công ty có...

Xem lời giải

Bài 3.27 trang 73 SBT đại số 10

Giải bài 3.27 trang 73 sách bài tập đại số 10. Giải các hệ phương trình...

Xem lời giải

Bài 3.28 trang 74 SBT đại số 10

Giải bài 3.28 trang 74 sách bài tập đại số 10. Giải các hệ phương trình sau bằng máy tính bỏ túi...

Xem lời giải

Bài 3.29 trang 74 SBT đại số 10

Giải bài 3.29 trang 74 sách bài tập đại số 10. Giải các hệ phương trình sau bằng máy tính bỏ túi...

Xem lời giải

Bài 3.30 trang 74 SBT đại số 10

Giải bài 3.30 trang 74 sách bài tập đại số 10. Một chủ cửa hàng...

Xem lời giải

Bài 3.31 trang 74 SBT đại số 10

Giải bài 3.31 trang 74 sách bài tập đại số 10. Tìm giá trị của m...

Xem lời giải

Bài 3.32 trang 74 SBT đại số 10

Giải bài 3.32 trang 74 sách bài tập đại số 10. Hệ phương trình...

Xem lời giải

Bài 3.33 trang 74 SBT đại số 10

Giải bài 3.33 trang 74 sách bài tập đại số 10. Nghiệm của hệ phương trình...

Xem lời giải

Bài 3.34 trang 75 SBT đại số 10

Giải bài 3.34 trang 75 sách bài tập đại số 10. Hệ phương trình...

Xem lời giải

Bài 3.35 trang 75 SBT đại số 10

Giải bài 3.35 trang 75 sách bài tập đại số 10. Một công ty kinh doanh...

Xem lời giải

Bài 3.36 trang 75 SBT đại số 10

Giải bài 3.36 trang 75 sách bài tập đại số 10. Hệ phương trình...

Xem lời giải

Bài 3.37 trang 75 SBT đại số 10

Giải bài 3.37 trang 75 sách bài tập đại số 10. Một khách sạn có...

Xem lời giải

Bài 3.38 trang 76 SBT đại số 10

Giải bài 3.38 trang 76 sách bài tập đại số 10. Một số có 3 chữ số...

Xem lời giải