Bài 3: Phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn

Bình chọn:
4.6 trên 75 phiếu
Bài 3.26 trang 73 SBT đại số 10 Bài 3.26 trang 73 SBT đại số 10

Giải bài 3.26 trang 73 sách bài tập đại số 10. Một công ty có...

Xem chi tiết
Bài 3.27 trang 73 SBT đại số 10 Bài 3.27 trang 73 SBT đại số 10

Giải bài 3.27 trang 73 sách bài tập đại số 10. Giải các hệ phương trình...

Xem chi tiết
Bài 3.28 trang 74 SBT đại số 10 Bài 3.28 trang 74 SBT đại số 10

Giải bài 3.28 trang 74 sách bài tập đại số 10. Giải các hệ phương trình sau bằng máy tính bỏ túi...

Xem chi tiết
Bài 3.29 trang 74 SBT đại số 10 Bài 3.29 trang 74 SBT đại số 10

Giải bài 3.29 trang 74 sách bài tập đại số 10. Giải các hệ phương trình sau bằng máy tính bỏ túi...

Xem chi tiết
Bài 3.30 trang 74 SBT đại số 10 Bài 3.30 trang 74 SBT đại số 10

Giải bài 3.30 trang 74 sách bài tập đại số 10. Một chủ cửa hàng...

Xem chi tiết
Bài 3.31 trang 74 SBT đại số 10 Bài 3.31 trang 74 SBT đại số 10

Giải bài 3.31 trang 74 sách bài tập đại số 10. Tìm giá trị của m...

Xem chi tiết
Bài 3.32 trang 74 SBT đại số 10 Bài 3.32 trang 74 SBT đại số 10

Giải bài 3.32 trang 74 sách bài tập đại số 10. Hệ phương trình...

Xem chi tiết
Bài 3.33 trang 74 SBT đại số 10 Bài 3.33 trang 74 SBT đại số 10

Giải bài 3.33 trang 74 sách bài tập đại số 10. Nghiệm của hệ phương trình...

Xem chi tiết
Bài 3.34 trang 75 SBT đại số 10 Bài 3.34 trang 75 SBT đại số 10

Giải bài 3.34 trang 75 sách bài tập đại số 10. Hệ phương trình...

Xem chi tiết
Bài 3.35 trang 75 SBT đại số 10 Bài 3.35 trang 75 SBT đại số 10

Giải bài 3.35 trang 75 sách bài tập đại số 10. Một công ty kinh doanh...

Xem chi tiết
Bài 3.36 trang 75 SBT đại số 10 Bài 3.36 trang 75 SBT đại số 10

Giải bài 3.36 trang 75 sách bài tập đại số 10. Hệ phương trình...

Xem chi tiết
Bài 3.37 trang 75 SBT đại số 10 Bài 3.37 trang 75 SBT đại số 10

Giải bài 3.37 trang 75 sách bài tập đại số 10. Một khách sạn có...

Xem chi tiết
Bài 3.38 trang 76 SBT đại số 10 Bài 3.38 trang 76 SBT đại số 10

Giải bài 3.38 trang 76 sách bài tập đại số 10. Một số có 3 chữ số...

Xem chi tiết


Gửi bài