Bài 1: Phương trình đường thẳng

Bình chọn:
4.7 trên 34 phiếu
Bài 3.1 trang 146 SBT hình học 10

Giải bài 3.1 trang 146 sách bài tập hình học 10. Lập phương trình tham số...

Xem lời giải

Bài 3.2 trang 147 SBT hình học 10

Giải bài 3.2 trang 147 sách bài tập hình học 10. Cho đường thẳng...

Xem lời giải

Bài 3.3 trang 147 SBT hình học 10

Giải bài 3.3 trang 147 sách bài tập hình học 10. Lập phương trình tổng quát...

Xem lời giải

Bài 3.4 trang 147 SBT hình học 10

Giải bài 3.4 trang 147 sách bài tập hình học 10. Lập phương trình ba đường trung trực...

Xem lời giải

Bài 3.5 trang 147 SBT hình học 10

Giải bài 3.5 trang 147 sách bài tập hình học 10. Cho M(1;2). Hãy lập phương trình của đường thẳng ...

Xem lời giải

Bài 3.6 trang 147 SBT hình học 10

Giải bài 3.6 trang 147 sách bài tập hình học 10. Cho tam giác ABC, biết phương trình...

Xem lời giải

Bài 3.7 trang 147 SBT hình học 10

Giải bài 3.7 trang 147 sách bài tập hình học 10. Cho tam giác ABC có...

Xem lời giải

Bài 3.8 trang 148 SBT hình học 10

Giải bài 3.8 trang 148 sách bài tập hình học 10. Với giá trị nào của tham số m thì hai đường thẳng sau đây vuông góc...

Xem lời giải

Bài 3.9 trang 148 SBT hình học 10

Giải bài 3.9 trang 148 sách bài tập hình học 10. Xét vị trí tương đối...

Xem lời giải

Bài 3.10 trang 148 SBT hình học 10

Giải bài 3.10 trang 148 sách bài tập hình học 10. Tìm góc giữa hai đường thẳng...

Xem lời giải

Bài 3.11 trang 148 SBT hình học 10

Giải bài 3.11 trang 148 sách bài tập hình học 10. Tính bán kính của đường tròn...

Xem lời giải

Bài 3.12 trang 148 SBT hình học 10

Giải bài 3.12 trang 148 sách bài tập hình học 10. Lập phương trình các đường phân giác của các góc giữa hai đường thẳng...

Xem lời giải

Bài 3.13 trang 148 SBT hình học 10

Giải bài 3.13 trang 148 sách bài tập hình học 10. Tìm phương trình của tập hợp các điểm...

Xem lời giải

Bài 3.14 trang 148 SBT hình học 10

Giải bài 3.14 trang 148 sách bài tập hình học 10. Viết phương trình đường thẳng...

Xem lời giải