Bài 2: Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai

Bình chọn:
4.5 trên 52 phiếu
Bài 3.13 trang 66 SBT đại số 10 Bài 3.13 trang 66 SBT đại số 10

Giải bài 3.13 trang 66 sách bài tập đại số 10. Giải và biện luận theo tham số m các phương trình sau...

Xem chi tiết
Bài 3.14 trang 66 đại số 10 Bài 3.14 trang 66 đại số 10

Giải bài 3.14 trang 66 sách bài tập đại số 10. Cho phương trình...

Xem chi tiết
Bài 3.15 trang 66 SBT đại số 10 Bài 3.15 trang 66 SBT đại số 10

Giải bài 3.15 trang 66 sách bài tập đại số 10. Cho phương trình...

Xem chi tiết
Bài 3.16 trang 66 đại số 10 Bài 3.16 trang 66 đại số 10

Giải bài 3.16 trang 66 sác bài tập đại số 10. Giải các phương trình...

Xem chi tiết
Bài 3.17 trang 67 SBT đại số 10. Bài 3.17 trang 67 SBT đại số 10.

Giải bài 3.17 trang 67 sách bài tập đại số 10. Giải và biện luận theo tham số m các phương trình sau...

Xem chi tiết
Bài 3.18 trang 67 SBT đại số 10 Bài 3.18 trang 67 SBT đại số 10

Giải bài 3.18 trang 67 sách bài tập đại số 10. Nghiệm của phương trình...

Xem chi tiết
Bài 3.19 trang 67 SBT đại số 10 Bài 3.19 trang 67 SBT đại số 10

Giải bài 3.19 trang 67 sách bài tập đại số 10. Trong các giá trị sau đây...

Xem chi tiết
Bài 3.20 trang 67 SBT đại số 10 Bài 3.20 trang 67 SBT đại số 10

Giải bài 3.20 trang 67 sách bài tập đại số 10. Tìm nghiệm của phương trình...

Xem chi tiết
Bài 3.21 trang 67 SBT đại số 10 Bài 3.21 trang 67 SBT đại số 10

Giải bài 3.21 trang 67 sách bài tập đại số 10. Nghiệm của phương trình...

Xem chi tiết
Bài 3.22 trang 67 SBT đại số 10 Bài 3.22 trang 67 SBT đại số 10

Giải bài 3.22 trang 67 sách bài tập đại số 10. Nghiệm của phương trình...

Xem chi tiết
Bài 3.23 trang 68 SBT đại số 10 Bài 3.23 trang 68 SBT đại số 10

Giải bài 3.23 trang 68 sách bài tập đại số 10. Phương trình...

Xem chi tiết
Bài 3.24 trang 68 SBT đại số 10 Bài 3.24 trang 68 SBT đại số 10

Giải bài 3.24 trang 68 sách bài tập đại số 10. Phương trình...

Xem chi tiết
Bài 3.25 trang 68 SBT đại số 10 Bài 3.25 trang 68 SBT đại số 10

Giải bài 3.25 trang 68 sách bài tập đại số 10. Tìm m để phương trình...

Xem chi tiết


Gửi bài