Ôn tập chương 3: Phương trình, hệ phương trình

Bình chọn:
4.8 trên 92 phiếu
Bài 3.39 trang 76 SBT đại số 10

Giải bài 3.39 trang 76 sách bài tập đại số 10. Hãy viết điều kiện của mỗi phương trình...

Xem lời giải

Bài 3.40 trang 76 SBT đại số 10

Giải bài 3.40 trang 76 sách bài tập đại số 10. Xác định m để mỗi cặp phương trình sau tương đương...

Xem lời giải

Bài 3.41 trang 76 SBT đại số 10

Bài 3.41 trang 76 sách bài tập đại số 10. Giải và biện luận các phương trình sau theo tham số m...

Xem lời giải

Bài 3.42 trang 76 SBT đại số 10

Giải bài 3.42 trang 76 sách bài tập đại số 10. Cho phương trình...

Xem lời giải

Bài 3.43 trang 76 SBT đại số 10

Giải bài 3.43 trang 76 sách bài tập đại số 10. Cho phương trình...

Xem lời giải

Bài 3.44 trang 77 SBT đại số 10

Giải bài 3.44 trang 77 sách bài tập đại số 10. Giải các phương trình...

Xem lời giải

Bài 3.45 trang 77 SBT đại số 10

Giải bài 3.45 trang 77 sách bài tập đại số 10. Giải và biện luận các phương trình sau theo tham số m...

Xem lời giải

Bài 3.46 trang 77 SBT đại số 10

Giải bài 3.46 trang sách bài tập đại số 10. Giải phương trình...

Xem lời giải

Bài 3.47 trang 77 SBT đại số 10

Giải bài 3.47 trang 77 sách bài tập đại số 10. Giải các hệ phương trình...

Xem lời giải

Bài 3.48 trang 77 SBT đại số 10

Giải bài 3.48 trang 77 sách bài tập đại số 10. Giải các hệ phương trình...

Xem lời giải

Bài 3.49 trang 77 SBT đại số 10

Giải bài 3.49 trang 77 sách bài tập đại số 10. Tìm các giá trị a và b để...

Xem lời giải

Bài 3.50 trang 77 SBT đại số 10

Giải bài 3.50 trang 77 sách bài tập đại số 10. Một gia đình có bốn người lớn và...

Xem lời giải

Bài 3.51 trang 77 SBT đại số 10

Giải bài 3.51 trang 77 sách bài tập đại số 10. Nếu lấy một số có hai chữ số...

Xem lời giải

Bài 3.52 trang 77 SBT đại số 10

Giải bài 3.52 trang 77 sách bài tập đại số 10. Một đoàn xe tải...

Xem lời giải

Bài 3.53 trang 78 SBT đại số 10

Giải bài 3.53 trang 78 sách bài tập đại số 10. Giải và biện luận theo tham số m hệ phương trình...

Xem lời giải