Ôn tập chương 1: Mệnh đề, tập hợp

Bình chọn:
4 trên 31 phiếu
Bài 1.41 trang 18 SBT đại số 10

Giải bài 1.41 trang 18 sách bài tập đại số 10. Cho A, B là hai tập hợp và mệnh đề...

Xem lời giải

Bài 1.42 trang 18 SBT đại số 10

Giải bài 1.42 trang 18 sách bài tập đại số 10. Dùng kí hiệu để viết mệnh đề sau rồi lập mệnh đề phủ định và xét tính đúng sai của mệnh đề đó....

Xem lời giải

Bài 1.43 trang 18 SBT đại số 10

Giải bài 1.43 trang 18 sách bài tập đại số 10. Cho A, B là hai tập hợp...

Xem lời giải

Bài 1.44 trang 19 SBT đại số 10

Giải bài 1.44 trang 19 sách bài tập đại số 10. Cho A, B là hai tập hợp...

Xem lời giải

Bài 1.45 trang 19 SBT đại số 10

Giải bài 1.45 trang 19 sách bài tập đại số 10. Xác định các tập hợp sau và biểu diễn chúng trên trục số...

Xem lời giải

Bài 1.46 trang 19 SBT đại số 10

Giải bài 1.46 trang 19 sách bài tập đại số 10. Xác định các tập hợp sau và biểu diễn chúng trên trục số...

Xem lời giải

Bài 1.47 trang 19 SBT đại số 10

Giải bài 1.47 trang 19 sách bài tập đại số 10. Xác định các tập hợp sau...

Xem lời giải

Bài 1.48 trang 19 SBT đại số 10

Giải bài 1.48 trang 19 sách bài tập đại số 10. Cho...

Xem lời giải

Bài 1.49 trang 19 SBT đại số 10

Giải bài 1.49 trang 19 sách bài tập đại số 10. Giả sử A, B là hai tập hợp...

Xem lời giải

Bài 1.50 trang 19 SBT đại số 10

Giải bài 1.50 trang 19 sách bài tập đại số 10. Cho ba tập hợp...

Xem lời giải

Bài 1.51 trang 20 SBT đại số 10

Giải bài 1.51 trang 20 sách bài tập đại số 10. Cho...

Xem lời giải

Bài 1.52 trang 20 SBT đại số 10

Giải bài 1.52 trang 20 sách bài tập đại số 10. Cho...

Xem lời giải