Chương 1: Véc tơ

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1.1 trang 10 SBT hình học 10

Giải bài 1.1 trang 10 sách bài tập hình học 10. Hãy tính số các vec tơ...

Xem lời giải

Bài 1.2 trang 10 SBT hình học 10

Giải bài 1.2 trang 10 sách bài tập hình học 10. Cho hình vuông ABCD có tâm O...

Xem lời giải

Bài 1.3 trang 10 SBT hình học 10

Giải bài 1.3 trang 10 sách bài tập hình học 10. Cho tứ giác ABCD. Gọi M, N, P và Q lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, BC, CD và DA.

Xem lời giải

Bài 1.4 trang 10 SBT hình học 10

Giải bài 1.4 trang 10 sách bài tập hình học 10. Cho tam giác ABC. Các điểm M và N lần lượt là trung điểm của các cạnh AB và AC.

Xem lời giải

Bài 1.5 trang 10 SBT hình học 10

Giải bài 1.5 trang 10 sách bài tập hình học 10. Cho tứ giác ABCD, chứng minh rằng ...

Xem lời giải

Bài 1.6 trang 10 SBT hình học 10

Giải bài 1.6 trang 10 sách bài tập hình học 10. Xác định vị trí tương đối của ba điểm phân biệt A, B và C trong các trường hợp sau.

Xem lời giải

Bài 1.7 trang 10 SBT hình học 10

Giải bài 1.7 trang 10 sách bài tập hình học 10. Cho hình bình hành ABCD.

Xem lời giải

Bài 1.8 trang 21 SBT hình học 10

Giải bài 1.8 trang 21 sách bài tập hình học 10. Cho năm điểm A, B, C, D và E...

Xem lời giải

Bài 1.9 trang 21 SBT hình học 10

Giải bài 1.9 trang 21 sách bài tập hình học 10. Cho bốn điểm A, B, C và D...

Xem lời giải

Bài 1.10 trang 21 SBT hình học 10

Giải bài 1.10 trang 21 sách bài tập hình học 10. Cho hai vec tơ...

Xem lời giải

Bài 1.11 trang 21 SBT hình học 10

Giải bài 1.11 trang 21 sách bài tập hình học 10. Gọi O là tâm của tam giác đều ABC...

Xem lời giải

Bài 1.12 trang 21 SBT hình học 10

Giải bài 1.12 trang 21 sách bài tập hình học 10. Gọi O là giao điểm hai đường chéo của hình bình hành ABCD...

Xem lời giải

Bài 1.13 trang 21 SBT hình học 10

Giải bài 1.13 trang 21 sách bài tập hình học 10. Cho tam giác ABC có trung tuyến AM...

Xem lời giải

Bài 1.14 trang 21 SBT hình học 10

Giải bài 1.14 trang 21 sách bài tập hình học 10. Cho hai điểm phân biệt A và B. Tìm điểm M thỏa mãn một trong các điều kiện sau:...

Xem lời giải

Bài 1.15 trang 21 SBT hình học 10

Giải bài 1.15 trang 21 sách bài tập hình học 10. Cho tam giác ABC...

Xem lời giải

Bài 1.16 trang 21 SBT hình học 10

Giải bài 1.16 trang 21 sách bài tập hình học 10. Cho ngũ giác ABCDE...

Xem lời giải

Bài 1.17 trang 21 SBT hình học 10

Giải bài 1.17 trang 21 sách bài tập hình học 10. Cho ba điểm O, A, B không thẳng hàng...

Xem lời giải

Bài 1.18 trang 21 SBT hình học 10

Giải bài 1.18 trang 21 sách bài tập hình học 10. Cho hai lực...

Xem lời giải

Bài 1.19 trang 21 SBT hình học 10

Giải bài 1.19 trang 21 sách bài tập hình học 10. Cho hình bình hành ABCD. Gọi O là một điểm bất kì trên đường chéo AC...

Xem lời giải

Bài 1.20 trang 31 SBT hình học 10

Giải bài 1.20 trang 31 sách bài tập hình học 10. Tìm giá trị của m sao cho...

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất