Câu hỏi trắc nghiệm chương 3: Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 3.65 trang 168 SBT hình học 10 Bài 3.65 trang 168 SBT hình học 10

Giải bài 3.65 trang 168 sách bài tập hình học 10. Cho ba điểm...

Xem chi tiết

Bài 3.66 trang 168 SBT hình học 10 Bài 3.66 trang 168 SBT hình học 10

Giải bài 3.66 trang 168 sách bài tập hình học 10. Cho đường thẳng...

Xem chi tiết

Bài 3.67 trang 168 SBT hình học 10 Bài 3.67 trang 168 SBT hình học 10

Giải bài 3.67 trang 168 sách bài tập hình học 10. Cho đường thẳng...

Xem chi tiết

Bài 3.68 trang 169 SBT hình học 10 Bài 3.68 trang 169 SBT hình học 10

Giải bài 3.68 trang 169 sách bài tập hình học 10. Cho đường thẳng...

Xem chi tiết

Bài 3.69 trang 169 SBT hình học 10 Bài 3.69 trang 169 SBT hình học 10

Giải bài 3.69 trang 169 sách bài tập hình học 10. Đường thẳng đi qua điểm M...

Xem chi tiết

Bài 3.70 trang 169 SBT hình học 10 Bài 3.70 trang 169 SBT hình học 10

Giải bài 3.70 trang 169 sách bài tập hình học 10. Cho đường thẳng d có phương trình tổng quát...

Xem chi tiết

Bài 3.71 trang 169 SBT hình học 10 Bài 3.71 trang 169 SBT hình học 10

Giải bài 3.71 trang 169 sách bài tập hình học 10. Hình chiếu vuông góc của điểm M...

Xem chi tiết

Bài 3.72 trang 169 SBT hình học 10 Bài 3.72 trang 169 SBT hình học 10

Giải bài 3.72 trang 169 sách bài tập hình học 10. Đường thẳng đi qua 2 điểm...

Xem chi tiết

Bài 3.73 trang 169 SBT hình học 10 Bài 3.73 trang 169 SBT hình học 10

Giải bài 3.73 trang 169 sách bài tập hình học 10. Đường tròn (C)...

Xem chi tiết

Bài 3.74 trang 169 SBT hình học 10 Bài 3.74 trang 169 SBT hình học 10

Giải bài 3.74 trang 169 sách bài tập hình học 10. Góc giữa hai đường thẳng...

Xem chi tiết

Bài 3.75 trang 170 SBT hình học 10 Bài 3.75 trang 170 SBT hình học 10

Giải bài 3.75 trang 170 sách bài tập hình học 10. Cho hai đường thẳng...

Xem chi tiết

Bài 3.76 trang 170 SBT hình học 10 Bài 3.76 trang 170 SBT hình học 10

Giải bài 3.76 trang 170 sách bài tập hình học 10. Phương trình nào trong các phương trình sau đây không phải là phương trình đường tròn?...

Xem chi tiết

Bài 3.77 trang 170 SBT hình học 10 Bài 3.77 trang 170 SBT hình học 10

Giải bài 3.77 trang 170 sách bài tập hình học 10. Cho 3 điểm...

Xem chi tiết

Bài 3.78 trang 170 SBT hình học 10 Bài 3.78 trang 170 SBT hình học 10

Giải bài 3.78 trang 170 sách bài tập hình học 10. Cho hai điểm...

Xem chi tiết

Bài 3.79 trang 170 SBT hình học 10 Bài 3.79 trang 170 SBT hình học 10

Giải bài 3.79 trang 170 sách bài tập hình học 10. Cho hai đường tròn...

Xem chi tiết

Bài 3.80 trang 170 SBT hình học 10 Bài 3.80 trang 170 SBT hình học 10

Giải bài 3.80 trang 170 sách bài tập hình học 10. Tiếp tuyến với đường tròn...

Xem chi tiết

Bài tập trắc nghiệm trang 171, 172 SBT Hình học 10 Bài tập trắc nghiệm trang 171, 172 SBT Hình học 10

Giải bài tập trắc nghiệm 3.81, 3.82, 3.83, 3.84, 3.85, 3.86, 3.87, 3.88, 3.89, 3.90, 3.91, 3.92, 3.93 trang 171, 172 sách bài tập Hình học 10

Xem chi tiếtHỏi bài