Bài 3: Dấu của nhị thức bậc nhất

Bình chọn:
4.8 trên 92 phiếu
Bài 4.34 trang 112 SBT đại số 10

Giải bài 4.34 trang 112 sách bài tập đại số 10. Xét dấu biểu thức sau...

Xem lời giải

Bài 4.35 trang 112 SBT đại số 10

Giải bài 4.35 trang 112 sách bài tập đại số 10. Xét dấu biểu thức sau...

Xem lời giải

Bài 4.36 trang 112 SBT đại số 10

Giải bài 4.36 trang 112 sách bài tập đại số 10. Xét dấu biểu thức sau...

Xem lời giải

Bài 4.37 trang 112 SBT đại số 10

Giải bài 4.37 trang 112 sách bài tập đại số 10. Xét dấu biểu thức sau...

Xem lời giải

Bài 4.38 trang 112 SBT đại số 10

Giải bài 4.38 trang 112 sách bài tập đại số 10. Giải bất phương trình sau...

Xem lời giải

Bài 4.39 trang 113 SBT đại số 10

Giải bài 4.39 trang 113 sách bài tập đại số 10. Giải bất phương trình sau...

Xem lời giải

Bài 4.40 trang 113 SBT đại số 10

Giải bài 4.40 trang 113 sách bài tập đại số 10. Giải bất phương trình...

Xem lời giải

Bài 4.41 trang 113 SBT đại số 10

Giải bài 4.41 trang 113 sách bài tập đại số 10. Giải bất phương trình sau...

Xem lời giải

Bài 4.42 trang 113 SBT đại số 10

Giải bài 4.42 trang 113 sách bài tập đại số 10. Giải bất phương trình sau...

Xem lời giải

Bài 4.43 trang 113 SBT đại số 10

Giải bài 4.43 trang 113 sách bài tập đại số 10. Cho hàm số...

Xem lời giải

Bài 4.44 trang 113 SBT đại số 10

Giải bài 4.44 trang 113 sách bài tập đại số 10. Nghiệm của bất phương trình...

Xem lời giải

Bài 4.45 trang 113 SBT đại số 10

Giải bài 4.45 trang 113 sách bài tập đại số 10. Tìm tập nghiệm của bất phương trình...

Xem lời giải