Đề toán tổng hợp chương 3: Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 3.46 trang 166 SBT hình học 10

Giải bài 3.46 trang 166 sách bài tập hình học 10. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy ...

Xem lời giải

Bài 3.47 trang 166 SBT hình học 10

Giải bài 3.47 trang 166 sách bài tập hình học 10. Viết phương trình đường tròn ...

Xem lời giải

Bài 3.48 trang 166 SBT hình học 10

Giải bài 3.48 trang 166 sách bài tập hình học 10. Cho đường tròn (C) ...

Xem lời giải

Bài 3.49 trang 166 SBT hình học 10

Giải bài 3.49 trang 166 sách bài tập hình học 10. Cho elip (E) ...

Xem lời giải

Bài 3.50 trang 166 SBT hình học 10

Giải bài 3.50 trang 166 sách bài tập hình học 10. Cho đường tròn (C) ...

Xem lời giải

Bài 3.51 trang 166 SBT hình học 10

Giải bài 3.51 trang 166 sách bài tập hình học 10. Trong mặt phẳng Oxy cho tam giác ABC cân tại A ...

Xem lời giải

Bài 3.52 trang 167 SBT hình học 10

Bài 3.52 trang 167 SBT hình học 10. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy ...

Xem lời giải

Bài 3.53 trang 167 SBT hình học 10

Bài 3.53 trang 167 SBT hình học 10. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy ...

Xem lời giải

Bài 3.54 trang 167 SBT hình học 10

Giải bài 3.54 trang 167 sách bài tập hình học 10. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy ...

Xem lời giải

Bài 3.55 trang 167 SBT hình học 10

Giải bài 3.55 trang 167 sách bài tập hình học 10. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy ...

Xem lời giải

Bài 3.56 trang 167 SBT hình học 10

Giải bài 3.56 trang 167 sách bài tập hình học 10. Giải bài 3.56 trang 167 sách bài tập hình học 10...

Xem lời giải

Bài 3.57 trang 167 SBT hình học 10

Giải bài 3.57 trang 167 sách bài tập hình học 10. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường tròn...

Xem lời giải

Bài 3.58 trang 167 SBT hình học 10

Giải bài 3.58 trang 167 sách bài tập hình học 10. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hai đường thẳng...

Xem lời giải

Bài 3.59 trang 167 SBT hình học 10

Giải bài 3.59 trang 167 sách bài tập hình học 10. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai điểm...

Xem lời giải

Bài 3.60 trang 167 SBT hình học 10

Giải bài 3.60 trang 167 sách bài tập hình học 10. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường tròn...

Xem lời giải

Bài 3.61 trang 168 SBT hình học 10

Giải bài 3.61 trang 168 sách bài tập hình học 10. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường tròn (C)...

Xem lời giải

Bài 3.62 trang 168 SBT hình học 10

Giải bài 3.62 trang 168 sách bài tập hình học 10. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy...

Xem lời giải

Bài 3.63 trang 168 SBT hình học 10

Giải bài 3.63 trang 168 sách bài tập hình học 10. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, xét tam giác ABC...

Xem lời giải

Bài 3.64 trang 168 SBT hình học 10

Giải bài 3.64 trang 168 sách bài tập hình học 10. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho điểm...

Xem lời giải