Bài 2: Giá trị lượng giác của một cung

Bình chọn:
4.5 trên 57 phiếu
Bài 6.15 trang 185 SBT đại số 10

Giải bài 6.15 trang 185 sách bài tập đại số 10. Xác định dấu của các giá trị lượng giác sau

Xem lời giải

Bài 6.16 trang 185 SBT đại số 10

Giải bài 6.16 trang 185 sách bài tập đại số 10. Chứng minh rằng...

Xem lời giải

Bài 6.17 trang 185 SBT đại số 10

Giải bài 6.17 trang 185 sách bài tập đại số 10. Tính...

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Bài 6.18 trang 185 SBT đại số 10

Giải bài 6.18 trang 185 sách bài tập đại số 10. Tính...

Xem lời giải

Bài 6.19 trang 185 SBT đại số 10

Giải bài 6.19 trang 185 sách bài tập đại số 10. Hãy tính theo m...

Xem lời giải

Bài tập trắc nghiệm trang 186, 187 SBT Đại số 10

Giải bài tập trắc nghiệm 6.24, 6.25, 6.26, 6.27, 6.28, 6.29 trang 186, 187 sách bài tập Đại số 10

Xem lời giải

Bài 6.20 trang 186 SBT đại số 10

Giải bài 6.20 trang 186 sách bài tập đại số 10. Không dùng bảng số và máy tính, rút gọn các biểu thức...

Xem lời giải

Bài 6.21 trang 186 SBT đại số 10

Giải bài 6.21 trang 186 sách bài tập đại số 10. Biểu thức đó không thể là một số âm...

Xem lời giải

Bài 6.22 trang 186 SBT đại số 10

Giải bài 6.22 trang 186 sách bài tập đại số 10. Giá trị cos59π/6 là...

Xem lời giải

Bài 6.23 trang 186 SBT đại số 10

Giải bài 6.23 trang 186 sách bài tập đại số 10. Cho sinα = -2√5/5 với 3π/2 < α < 2π. Giá trị cotα là...

Xem lời giải