Bài 2: Giá trị lượng giác của một cung

Bình chọn:
4.5 trên 55 phiếu
Bài 6.15 trang 185 SBT đại số 10 Bài 6.15 trang 185 SBT đại số 10

Giải bài 6.15 trang 185 sách bài tập đại số 10. Xác định dấu của các giá trị lượng giác sau

Xem chi tiết
Bài 6.16 trang 185 SBT đại số 10 Bài 6.16 trang 185 SBT đại số 10

Giải bài 6.16 trang 185 sách bài tập đại số 10. Chứng minh rằng...

Xem chi tiết
Bài 6.17 trang 185 SBT đại số 10 Bài 6.17 trang 185 SBT đại số 10

Giải bài 6.17 trang 185 sách bài tập đại số 10. Tính...

Xem chi tiết
Bài 6.18 trang 185 SBT đại số 10 Bài 6.18 trang 185 SBT đại số 10

Giải bài 6.18 trang 185 sách bài tập đại số 10. Tính...

Xem chi tiết
Bài 6.19 trang 185 SBT đại số 10 Bài 6.19 trang 185 SBT đại số 10

Giải bài 6.19 trang 185 sách bài tập đại số 10. Hãy tính theo m...

Xem chi tiết
Bài tập trắc nghiệm trang 186, 187 SBT Đại số 10 Bài tập trắc nghiệm trang 186, 187 SBT Đại số 10

Giải bài tập trắc nghiệm 6.24, 6.25, 6.26, 6.27, 6.28, 6.29 trang 186, 187 sách bài tập Đại số 10

Xem chi tiết
Bài 6.20 trang 186 SBT đại số 10 Bài 6.20 trang 186 SBT đại số 10

Giải bài 6.20 trang 186 sách bài tập đại số 10. Không dùng bảng số và máy tính, rút gọn các biểu thức...

Xem chi tiết
Bài 6.21 trang 186 SBT đại số 10 Bài 6.21 trang 186 SBT đại số 10

Giải bài 6.21 trang 186 sách bài tập đại số 10. Biểu thức đó không thể là một số âm...

Xem chi tiết
Bài 6.22 trang 186 SBT đại số 10 Bài 6.22 trang 186 SBT đại số 10

Giải bài 6.22 trang 186 sách bài tập đại số 10. Giá trị cos59π/6 là...

Xem chi tiết
Bài 6.23 trang 186 SBT đại số 10 Bài 6.23 trang 186 SBT đại số 10

Giải bài 6.23 trang 186 sách bài tập đại số 10. Cho sinα = -2√5/5 với 3π/2 < α < 2π. Giá trị cotα là...

Xem chi tiết


Gửi bài