Ôn tập chương 1: Đề toán tổng hợp

Bình chọn:
4.3 trên 44 phiếu
Bài 1.61 trang 44 SBT hình học 10

Giải bài 1.61 trang 44 sách bài tập hình học 10. Cho các điểm A'(-4;1), B'(2;4) và C'(2; - 2) lần lượt là trung điểm các cạnh BC, CA và AB của tam giác ABC...

Xem lời giải

Bài 1.62 trang 44 SBT hình học 10

Giải bài 1.62 trang 44 sách bài tập hình học 10. Cho a = (2; - 2) và b = (1;4)...

Xem lời giải

Bài 1.63 trang 44 SBT hình học 10

Giải bài 1.63 trang 44 sách bài tập hình học 10. Tìm tọa độ của vec tơ ...

Xem lời giải

Bài 1.64 trang 45 SBT hình học 10

Giải bài 1.64 trang 45 sách bài tập hình học 10. Cho tam giác đều ABC có O là trọng tâm và M là một điểm tùy ý trong tam giác...

Xem lời giải

Bài 1.65 trang 45 SBT hình học 10

Giải bài 1.65 trang 45 sách bài tập hình học 10. Cho lục giác ABCDEF. Gọi M, N, P, Q, R, S lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, BC, CD, DE, EF, FA...

Xem lời giải

Bài 1.66 trang 45 SBT hình học 10

Giải bài 1.66 trang 45 sách bài tập hình học 10. Cho tam giác ABC. Bên ngoài của tam giác vẽ các hình bình hành ABIJ, BCPQ, CARS. Chứng minh rằng:...

Xem lời giải

Bài 1.67 trang 45 SBT hình học 10

Giải bài 1.67 trang 45 sách bài tập hình học 10. Cho ba lực...

Xem lời giải

Bài 1.68 trang 45 SBT hình học 10

Giải bài 1.68 trang 45 sách bài tập hình học 10. Cho tứ giác ABCD.Gọi M, N, P và Q lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, BC, CD và DA. Chứng minh rằng:...

Xem lời giải

Bài 1.69 trang 45 SBT hình học 10

Giải bài 1.69 trang 45 sách bài tập hình học 10. Xét xem ba điểm sau có thẳng hàng không...

Xem lời giải

Bài 1.70 trang 45 SBT hình học 10

Giải bài 1.70 trang 45 sách bài tập hình học 10. Cho hình chữ nhật ABCD. Gọi I là giao điểm của hai đường chéo AC và BD...

Xem lời giải

Bài 1.71 trang 46 SBT hình học 10

Giải bài 1.71 trang 46 sách bài tập hình học 10. Cho tam giác ABC. Gọi I là trung điểm của BC, K là trung điểm của BI...

Xem lời giải