Chương 4: Bất đẳng thức, bất phương trình

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 4.1 trang 103 SBT đại số 10 Bài 4.1 trang 103 SBT đại số 10

Giải bài 4.1 trang 13 sách bài tập đại số 10. Trong các bài tập từ 4.1 đến 4.10, cho a, b, c, d là những số dương; x, y, z là những số thực tùy ý. Chứng minh rằng...

Xem chi tiết

Bài 4.2 trang 103 SBT đại số 10 Bài 4.2 trang 103 SBT đại số 10

Giải bài 4.2 trang 103 sách bài tập đại số 10. Cho a, b, c, d là những số dương; x, y, z là những số thực tùy ý. Chứng minh rằng...

Xem chi tiết

Bài 4.3 trang 104 SBT đại số 10 Bài 4.3 trang 104 SBT đại số 10

Giải bài 4.3 trang 104 sách bài tập đại số 10. Cho a, b, c, d là những số dương; x, y, z là những số thực tùy ý. Chứng minh rằng...

Xem chi tiết

Bài 4.4 trang 104 SBT đại số 10 Bài 4.4 trang 104 SBT đại số 10

Giải bài 4.4 trang 104 sách bài tập đại số 10. Cho a, b, c, d là những số dương; x, y, z là những số thực tùy ý. Chứng minh rằng...

Xem chi tiết

Bài 4.5 trang 104 SBT đại số 10 Bài 4.5 trang 104 SBT đại số 10

Giải bài 4.5 trang 104 sách bài tập đại số 10. Cho a, b, c, d là những số dương; x, y, z là những số thực tùy ý. Chứng minh rằng...

Xem chi tiết

Bài 4.6 trang 104 SBT đại số 10 Bài 4.6 trang 104 SBT đại số 10

Giải bài 4.6 trang 104 sách bài tập đại số 10. Cho a, b, c là những số dương. Chứng minh rằng...

Xem chi tiết

Bài 4.7 trang 104 SBT đại số 10 Bài 4.7 trang 104 SBT đại số 10

Giải bài 4.7 trang 104 sách bài tập đại số 10. Cho a, b, c, d là những số dương; x, y, z là những số thực tùy ý. Chứng minh rằng...

Xem chi tiết

Bài 4.8 trang 104 SBT đại số 10 Bài 4.8 trang 104 SBT đại số 10

Giải bài 4.8 trang 104 sách bài tập đại số 10. Cho a, b, c, d là những số dương; x, y, z là những số thực tùy ý. Chứng minh rằng...

Xem chi tiết

Bài 4.9 trang 104 SBT đại số 10 Bài 4.9 trang 104 SBT đại số 10

Giải bài 4.9 trang 104 sách bài tập đại số 10. Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số...

Xem chi tiết

Bài 4.10 trang 104 SBT đại số 10 Bài 4.10 trang 104 SBT đại số 10

Giải bài 4.10 trang 104 sách bài tập đại số 10. Tìm giá trị lớn nhất của hàm số...

Xem chi tiết

Bài 4.11 trang 104 SBT đại số 10 Bài 4.11 trang 104 SBT đại số 10

Giải bài 4.11 trang 104 sách bài tập đại số 10. Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số...

Xem chi tiết

Bài 4.12 trang 104 SBT đại số 10 Bài 4.12 trang 104 SBT đại số 10

Giải bài 4.12 trang 104 sách bài tập đại số 10. Chứng minh rằng...

Xem chi tiết

Bài 4.13 trang 104 SBT đại số 10 Bài 4.13 trang 104 SBT đại số 10

Giải bài 4.13 trang 104 sách bài tập đại số 10. Trong các khẳng định sau đây khẳng định nào đúng...

Xem chi tiết

Bài 4.14 trang 104 SBT đại số 10 Bài 4.14 trang 104 SBT đại số 10

Giải bài 4.14 trang 104 sách bài tập đại số 10. Trong các khẳng định sau khẳng định nào sai...

Xem chi tiết

Bài 4.15 trang 104 SBT đại số 10 Bài 4.15 trang 104 SBT đại số 10

Giải bài 4.15 trang 104 sách bài tập đại số 10. Trong các khẳng định sau khẳng định nào đúng...

Xem chi tiết

Bài 4.16 trang 105 SBT đại số 10 Bài 4.16 trang 105 SBT đại số 10

Giải bài 4.16 trang 105 sách bài tập đại số 10. Cho hàm số...

Xem chi tiết

Bài 4.17 trang 105 SBT đại số 10 Bài 4.17 trang 105 SBT đại số 10

Giải bài 4.17 trang 105 sách bài tập đại số 10. Tìm giá trị lớn nhất của hàm số...

Xem chi tiết

Bài 4.18 trang 105 SBT đại số 10 Bài 4.18 trang 105 SBT đại số 10

Giải bài 4.18 trang 105 sách bài tập đại số 10. Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số...

Xem chi tiết

Bài 4.19 trang 107 SBT đại số 10 Bài 4.19 trang 107 SBT đại số 10

Giải bài 4.19 trang 107 sách bài tập đại số 10. Viết điều kiện của mỗi phương trình...

Xem chi tiết

Bài 4.20 trang 108 SBT đại số 10 Bài 4.20 trang 108 SBT đại số 10

Giải bài 4.20 trang 108 sách bài tập đại số 10. Chứng tỏ rằng x=-7 không phải là nghiệm của bất phương trình...

Xem chi tiết

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtHỏi bài