Chương 4: Bất đẳng thức, bất phương trình

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 4.1 trang 103 SBT đại số 10

Giải bài 4.1 trang 13 sách bài tập đại số 10. Trong các bài tập từ 4.1 đến 4.10, cho a, b, c, d là những số dương; x, y, z là những số thực tùy ý. Chứng minh rằng...

Xem lời giải

Bài 4.2 trang 103 SBT đại số 10

Giải bài 4.2 trang 103 sách bài tập đại số 10. Cho a, b, c, d là những số dương; x, y, z là những số thực tùy ý. Chứng minh rằng...

Xem lời giải

Bài 4.3 trang 104 SBT đại số 10

Giải bài 4.3 trang 104 sách bài tập đại số 10. Cho a, b, c, d là những số dương; x, y, z là những số thực tùy ý. Chứng minh rằng...

Xem lời giải

Bài 4.4 trang 104 SBT đại số 10

Giải bài 4.4 trang 104 sách bài tập đại số 10. Cho a, b, c, d là những số dương; x, y, z là những số thực tùy ý. Chứng minh rằng...

Xem lời giải

Bài 4.5 trang 104 SBT đại số 10

Giải bài 4.5 trang 104 sách bài tập đại số 10. Cho a, b, c, d là những số dương; x, y, z là những số thực tùy ý. Chứng minh rằng...

Xem lời giải

Bài 4.6 trang 104 SBT đại số 10

Giải bài 4.6 trang 104 sách bài tập đại số 10. Cho a, b, c là những số dương. Chứng minh rằng...

Xem lời giải

Bài 4.7 trang 104 SBT đại số 10

Giải bài 4.7 trang 104 sách bài tập đại số 10. Cho a, b, c, d là những số dương; x, y, z là những số thực tùy ý. Chứng minh rằng...

Xem lời giải

Bài 4.8 trang 104 SBT đại số 10

Giải bài 4.8 trang 104 sách bài tập đại số 10. Cho a, b, c, d là những số dương; x, y, z là những số thực tùy ý. Chứng minh rằng...

Xem lời giải

Bài 4.9 trang 104 SBT đại số 10

Giải bài 4.9 trang 104 sách bài tập đại số 10. Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số...

Xem lời giải

Bài 4.10 trang 104 SBT đại số 10

Giải bài 4.10 trang 104 sách bài tập đại số 10. Tìm giá trị lớn nhất của hàm số...

Xem lời giải

Bài 4.11 trang 104 SBT đại số 10

Giải bài 4.11 trang 104 sách bài tập đại số 10. Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số...

Xem lời giải

Bài 4.12 trang 104 SBT đại số 10

Giải bài 4.12 trang 104 sách bài tập đại số 10. Chứng minh rằng...

Xem lời giải

Bài 4.13 trang 104 SBT đại số 10

Giải bài 4.13 trang 104 sách bài tập đại số 10. Trong các khẳng định sau đây khẳng định nào đúng...

Xem lời giải

Bài 4.14 trang 104 SBT đại số 10

Giải bài 4.14 trang 104 sách bài tập đại số 10. Trong các khẳng định sau khẳng định nào sai...

Xem lời giải

Bài 4.15 trang 104 SBT đại số 10

Giải bài 4.15 trang 104 sách bài tập đại số 10. Trong các khẳng định sau khẳng định nào đúng...

Xem lời giải

Bài 4.16 trang 105 SBT đại số 10

Giải bài 4.16 trang 105 sách bài tập đại số 10. Cho hàm số...

Xem lời giải

Bài 4.17 trang 105 SBT đại số 10

Giải bài 4.17 trang 105 sách bài tập đại số 10. Tìm giá trị lớn nhất của hàm số...

Xem lời giải

Bài 4.18 trang 105 SBT đại số 10

Giải bài 4.18 trang 105 sách bài tập đại số 10. Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số...

Xem lời giải

Bài 4.19 trang 107 SBT đại số 10

Giải bài 4.19 trang 107 sách bài tập đại số 10. Viết điều kiện của mỗi phương trình...

Xem lời giải

Bài 4.20 trang 108 SBT đại số 10

Giải bài 4.20 trang 108 sách bài tập đại số 10. Chứng tỏ rằng x=-7 không phải là nghiệm của bất phương trình...

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất