Bài 4: Hệ trục tọa độ

Bình chọn:
4.4 trên 78 phiếu
Bài 1.36 trang 41 SBT hình học 10

Giải bài 1.36 trang 41 sách bài tập hình học 10. Viết tọa độ của các vec tơ sau:...

Xem lời giải

Bài 1.37 trang 41 SBT hình học 10

Giải bài 1.37 trang 41 sách bài tập hình học 10. Viết vec tơ...

Xem chi tiết

Bài 1.38 trang 42 SBT hình học 10

Giải bài 1.38 trang 42 sách bài tập hình học 10. Tìm tọa độ của các vec tơ...

Xem lời giải

Bài 1.39 trang 42 SBT hình học 10

Giải bài 1.39 trang 42 sách bài tập hình học 10. Xét xem các cặp vec tơ sau có cùng phương không? Trong trường hợp cùng phương thì xét xem chúng cùng hướng hay ngược hướng...

Xem lời giải

Bài 1.40 trang 42 SBT hình học 10

Giải bài 1.40 trang 42 sách bài tập hình học 10. Chứng minh ba điểm A, B, C thẳng hàng....

Xem lời giải

Bài 1.41 trang 42 SBT hình học 10

Giải bài 1.41 trang 42 sách bài tập hình học 10. Cho bốn điểm...

Xem lời giải

Bài 1.42 trang 42 SBT hình học 10

Giải bài 1.42 trang 42 sách bài tập hình học 10. Cho tam giác ABC...

Xem lời giải

Bài 1.43 trang 42 SBT hình học 10

Giải bài 1.43 trang 42 sách bài tập hình học 10. Cho hình bình hành ABCD...

Xem lời giải

Bài 1.44 trang 42 SBT hình học 10

Giải bài 1.44 trang 42 sách bài tập hình học 10. Tìm tọa độ trung điểm I của AC. Tìm tọa độ điểm D sao cho tứ giác ABCD là hình bình hành.

Xem lời giải

Bài 1.45 trang 42 SBT hình học 10

Giải bài 1.45 trang 42 sách bài tập hình học 10. Cho tam giác ABC có...

Xem lời giải

Bài 1.46 trang 42 SBT hình học 10

Giải bài 1.46 trang 42 sách bài tập hình học 10. Cho tam giác đều ABC cạnh a...

Xem lời giải

Bài 1.47 trang 42 SBT hình học 10

Giải bài 1.47 trang 42 sách bài tập hình học 10. Cho lục giác ABCDEF...

Xem lời giải