Bài 1.36 trang 41 SBT hình học 10


Giải bài 1.36 trang 41 sách bài tập hình học 10. Viết tọa độ của các vec tơ sau:...

Đề bài

Viết tọa độ của các vec tơ sau:

\(\overrightarrow a  = 2\overrightarrow i  + 3\overrightarrow j \);

\(\overrightarrow b  = \dfrac{1}{3}\overrightarrow i  - 5\overrightarrow j \);

\(\overrightarrow c  = 3\overrightarrow i \);

\(\overrightarrow d  =  - 2\overrightarrow j \)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng định nghĩa tọa độ véc tơ:

Nếu \(\overrightarrow a  = x\overrightarrow i  + y\overrightarrow j \)  thì cặp số \(\left( {x;y} \right)\) được gọi là tọa độ của véc tơ \(\overrightarrow a \).

Lời giải chi tiết

+) \(\overrightarrow a  = 2\overrightarrow i  + 3\overrightarrow j \)\( \Rightarrow \overrightarrow a  = (2;3)\).

+) \(\overrightarrow b  = \dfrac{1}{3}\overrightarrow i  - 5\overrightarrow j \)\( \Rightarrow \overrightarrow b  = \left( {\dfrac{1}{3}; - 5} \right)\).

+) \(\overrightarrow c  = 3\overrightarrow i  = 3\overrightarrow i  + 0\overrightarrow j \)\( \Rightarrow \overrightarrow c  = (3;0)\)

+) \(\overrightarrow d  =  - 2\overrightarrow j  = 0\overrightarrow i  - 2\overrightarrow j \)\( \Rightarrow \overrightarrow d  = (0; - 2)\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 3 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 10 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí