Chương 1: Mệnh đề, tập hợp

Bình chọn:
4.6 trên 44 phiếu
Bài 1.1 trang 7 SBT đại số 10

Giải bài 1.1 trang 7 sách bài tập đại số 10. Trong các câu sau, câu nào là một mệnh đề, câu nào là một mệnh đề chứa biến?...

Xem lời giải

Bài 1.2 trang 7 SBT đại số 10

Giải bài 1.2 trang 7 sách bài tập đại số 10. Xét tính đúng sai của mỗi mệnh đề sau và phát biểu phủ định của nó...

Xem lời giải

Bài 1.3 trang 7 SBT đại số 10

Giải bài 1.3 trang 7 sách bài tập đại số 10. Tìm hai giá trị thực của x để từ mỗi câu sau ta được một mệnh đề đúng và một mệnh đề sai...

Xem lời giải

Bài 1.4 trang 8 SBT đại số 10

Giải bài 1.4 trang 8 sách bài tập đại số 10. Phát biểu phủ định của các mệnh đề sau và xét tính đúng sai của chúng...

Xem lời giải

Bài 1.5 trang 8 SBT đại số 10

Giải bài 1.5 trang 8 sách bài tập đại số 10. Lập mệnh đề P => Q và xét tính đúng sai của nó, với...

Xem lời giải

Bài 1.6 trang 8 SBT đại số 10

Giải bài 1.6 trang 8 sách bài tập đại số 10. Cho a là số tự nhiên, xét các mệnh đề...

Xem lời giải

Bài 1.7 trang 8 SBT đại số 10

Giải bài 1.7 trang 8 sách bài tập đại số 10. Với mỗi số thực ...

Xem lời giải

Bài 1.8 trang 8 SBT đại số 10

Giải bài 1.8 trang 8 sách bài tập đại số 10. Cho tam giác...

Xem lời giải

Bài 1.9 trang 8 SBT đại số 10

Giải bài 1.9 trang 8 sách bài tập đại số 10. Cho đa thức ...

Xem lời giải

Bài 1.10 trang 8 SBT đại số 10

Giải bài 1.10 trang 8 sách bài tập đại số 10. Dùng kí hiệu...

Xem lời giải

Bài 1.11 trang 9 SBT đại số 10

Giải bài 1.11 trang 9 sách bài tập đại số 10. Phát biểu thành lời các mệnh đề sau và xét tính đúng sai của chúng...

Xem lời giải

Bài 1.12 trang 9 SBT đại số 10

Giải bài 1.12 trang 9 sách bài tập đại số 10. Lập mệnh đề phủ định của mỗi mệnh đề sau và xét tính đúng sai của nó....

Xem lời giải

Bài 1.13 trang 9 SBT đại số 10

Giải bài 1.13 trang 9 sách bài tập đại số 10. Lập mệnh đề phủ định của mỗi mệnh đề sau và xét tính đúng sai của nó...

Xem lời giải

Bài 1.14 trang 9 SBT đại số 10

Giải bài 1.14 trang 9 sách bài tập đại số 10. Với giá trị nào của...

Xem lời giải

Bài 1.15 trang 9 SBT đại số 10

Giải bài 1.15 trang 9 sách bài tập đại số 10. Cho tam giác...

Xem lời giải

Bài 1.16 trang 9 SBT đại số 10

Giải bài 1.16 trang 9 sách bài tập đại số 10. Cho tứ giác...

Xem lời giải

Bài 1.17 trang 10 SBT đại số 10

Giải bài 1.17 trang 10 sách bài tập đại số 10. Cho số thực...

Xem lời giải

Bài 1.18 trang 10 SBT đại số 10

Giải bài 1.18 trang 10 sách bài tập đại số 10. Cho hai số thực ...

Xem lời giải

Bài 1.19 trang 11 SBT đại số 10

Giải bài 1.19 trang 11 sách bài tập đại số 10. Kí hiệu T là tập hợp các học sinh của trường, 10A là tập hợp các học sinh lớp 10A của trường.

Xem lời giải

Bài 1.20 trang 11 SBT đại số 10

Giải bài 1.20 trang 11 sách bài tập đại số 10. Tìm một tích chất đặc trưng cho các phần tử của mỗi tập hợp sau...

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất