Bài 5: Dấu của tam thức bậc hai

Bình chọn:
4.7 trên 95 phiếu
Bài 4.51 trang 121 SBT đại số 10

Giải bài 4.51 trang 121 sách bài tập đại số 10. Xét dấu của tam thức bậc hai sau...

Xem lời giải

Bài 4.52 trang 121 SBT đại số 10

Giải bài 4.52 trang 121 sách bài tập đại số 10. Giải các bất phương trình sau...

Xem lời giải

Bài 4.53 trang 121 SBT đại số 10

Giải bài 4.53 trang 121 sách bài tập đại số 10. Giải các bất phương trình sau:...

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Bài 4.54 trang 122 SBT đại số 10

Giải bài 4.54 trang 122 sách bài tập đại số 10. Giải các bất phương trình sau...

Xem lời giải

Bài 4.55 trang 122 SBT đại số 10

Giải bài 4.55 trang 122 sách bài tập đại số 10. Giải các bất phương trình sau...

Xem lời giải

Bài 4.56 trang 122 SBT đại số 10

Giải bài 4.56 trang 122 sách bài tập đại số 10. Giải các bất phương trình sau...

Xem lời giải

Bài 4.57 trang 122 SBT đại số 10

Giải bài 4.57 trang 122 sách bài tập đại số 10. Giải các bất phương trình sau...

Xem lời giải

Bài 4.58 trang 122 SBT đại số 10

Giải bài 4.58 trang 122 sách bài tập đại số 10. Giải các bất phương trình, hệ bất phương trình (ẩn m) sau...

Xem lời giải

Bài 4.59 trang 122 SBT đại số 10

Giải bài 4.59 trang 122 sách bài tập đại số 10. Giải các bất phương trình, hệ bất phương trình (ẩn m) sau...

Xem lời giải

Bài 4.60 trang 122 SBT đại số 10

Giải bài 4.60 trang 122 sách bài tập đại số 10. Giải các bất phương trình, hệ bất phương trình (ẩn m) sau...

Xem lời giải

Bài 4.61 trang 122 SBT đại số 10

Giải bài 4.61 trang 122 sách bài tập đại số 10. Giải các bất phương trình, hệ bất phương trình (ẩn m) sau...

Xem lời giải

Bài 4.62 trang 122 SBT đại số 10

Giải bài 4.62 trang 122 sách bài tập đại số 10. Tìm các giá trị của tham số m để...

Xem lời giải

Bài 4.63 trang 122 SBT đại số 10

Giải bài 4.63 trang 122 sách bài tập đại số 10. Tìm các giá trị của tham số m ...

Xem lời giải

Bài 4.64 trang 123 SBT đại số 10

Giải bài 4.64 trang 123 sách bài tập đại số 10. Tìm các giá trị của tham số m ...

Xem lời giải

Bài 4.65 trang 123 SBT đại số 10

Giải bài 4.65 trang 123 sách bài tập đại số 10. Với giá trị nào của tham số m...

Xem lời giải

Bài 4.66 trang 123 SBT đại số 10

Giải bài 4.66 trang 123 sách bài tập đại số 10. Tìm các giá trị của tham số m để các bất phương trình sau nghiêm đúng với mọi x...

Xem lời giải

Bài 4.67 trang 123 SBT đại số 10

Giải bài 4.67 trang 123 sách bài tập đại số 10. Tìm các giá trị của tham số m để các bất phương trình sau nghiệm đúng với mọi x...

Xem lời giải

Bài 4.68 trang 123 SBT đại số 10

Giải bài 4.68 trang 123 sách bài tập đại số 10. Tìm m để các bất phương trình sau vô nghiệm...

Xem lời giải

Bài 4.69 trang 123 SBT đại số 10

Giải bài 4.69 trang 123 sách bài tập đại số 10. Tìm m để các phương trình sau có hai nghiệm dương phân biệt...

Xem lời giải