Ôn tập chương 1: Véc tơ

Bình chọn:
4.1 trên 18 phiếu
Bài 1.48 trang 43 SBT hình học 10

Giải bài 1.48 trang 43 sách bài tập hình học 10. Cho hình bình hành ABCD tâm O. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của AD và BC. Dựa vào các điểm A, B, C, D, O, M, N đã cho, hãy...

Xem lời giải

Bài 1.49 trang 43 SBT hình học 10

Giải bài 1.49 trang 43 sách bài tập hình học 10. Cho hình bình hành ABCD. Gọi E và F lần lượt là trung điểm của hai cạnh AB và CD. Nối AF và CE, hai đường thẳng này cắt đường chéo BD lần lượt tại M và N.

Xem lời giải

Bài 1.50 trang 43 SBT hình học 10

Giải bài 1.50 trang 43 sách bài tập hình học 10. Cho hai hình bình hành ABCD và ABEF với A, D, F không thẳng hàng.

Xem lời giải

Bài 1.51 trang 43 SBT hình học 10

Giải bài 1.51 trang 43 sách bài tập hình học 10. Cho bốn điểm A, B, C, D. Tìm các vec tơ:...

Xem lời giải

Bài 1.52 trang 43 SBT hình học 10

Giải bài 1.52 trang 43 sách bài tập hình học 10. Cho lục giác đều ABCDEF và M là một điểm tùy ý. Chứng minh rằng:...

Xem lời giải

Bài 1.53 trang 43 SBT hình học 10

Giải bài 1.53 trang 43 sách bài tập hình học 10. Cho tam giác ABC. Tìm điểm M thỏa mãn điều kiện ...

Xem lời giải

Bài 1.54 trang 43 SBT hình học 10

Giải bài 1.54 trang 43 sách bài tập hình học 10. Cho tam giác ABC có trung tuyến AM. Trên cạnh AC lấy hai điểm E và F sao cho ...

Xem lời giải

Bài 1.55 trang 43 SBT hình học 10

Giải bài 1.55 trang 43 sách bài tập hình học 10. Cho hai điểm A và B. Điểm M thỏa mãn điều kiện ...

Xem lời giải

Bài 1.56 trang 43 SBT hình học 10

Giải bài 1.56 trang 43 sách bài tập hình học 10. Cho tam giác ABC và một điểm M tùy ý...

Xem lời giải

Bài 1.57 trang 44 SBT hình học 10

Giải bài 1.57 trang 44 sách bài tập hình học 10. Cho tam giác ABC. Gọi M, N , P là những điểm được xác định như sau...

Xem lời giải

Bài 1.58 trang 44 SBT hình học 10

Giải bài 1.58 trang 44 sách bài tập hình học 10. Cho hình vuông ABCD, E là trung điểm của CD...

Xem lời giải

Bài 1.59 trang 44 SBT hình học 10

Giải bài 1.59 trang 44 sách bài tập hình học 10. Cho các điểm A, B, C trên trục ...

Xem lời giải

Bài 1.60 trang 44 SBT hình học 10

Giải bài 1.60 trang 44 sách bài tập hình học 10. Cho hình thoi ABCD tâm O có AC = 8, BD = 6...

Xem lời giải