Bài 3: Tích của vec tơ với một số

Bình chọn:
4 trên 40 phiếu
Bài 1.20 trang 31 SBT hình học 10

Giải bài 1.20 trang 31 sách bài tập hình học 10. Tìm giá trị của m sao cho...

Xem lời giải

Bài 1.21 trang 31 SBT hình học 10

Giải bài 1.21 trang 31 sách bài tập hình học 10. Chứng minh rằng:...

Xem lời giải

Bài 1.22 trang 31 SBT hình học 10

Giải bài 1.22 trang 31 sách bài tập hình học 10. Chứng minh rằng tổng của n véc tơ...

Xem lời giải

Bài 1.23 trang 31 SBT hình học 10

Giải bài 1.23 trang 31 sách bài tập hình học 10. Cho tam giác ABC...

Xem lời giải

Bài 1.24 trang 31 SBT hình học 10

Giải bài 1.24 trang 31 sách bài tập hình học 10. Cho hai tam giác ABC và A'B'C'...

Xem lời giải

Bài 1.25 trang 31 SBT hình học 10

Giải bài 1.25 trang 31 sách bài tập hình học 10. Cho hai vec tơ không cùng phương...

Xem lời giải

Bài 1.26 trang 31 SBT hình học 10

Giải bài 1.26 trang 31 sách bài tập hình học 10. Cho lục giác đều ABCDEF tâm O có cạnh a...

Xem lời giải

Bài 1.27 trang 31 SBT hình học 10

Giải bài 1.27 trang 31 sách bài tập hình học 10. Cho tam giác ABC có trung tuyến ...

Xem lời giải

Bài 1.28 trang 32 SBT hình học 10

Giải bài 1.28 trang 32 sách bài tập hình học 10. Cho tam giác ABC. Gọi M là trung điểm của AB và N là một điểm trên cạnh AC sao cho NA = 2NC. Gọi K là trung điểm của MN.

Xem lời giải

Bài 1.29 trang 32 SBT hình học 10

Giải bài 1.29 trang 32 sách bài tập hình học 10. Cho tam giác ABC...

Xem lời giải

Bài 1.30 trang 32 SBT hình học 10

Giải bài 1.30 trang 32 sách bài tập hình học 10. Cho tam giác ABC...

Xem lời giải

Bài 1.31 trang 32 SBT hình học 10

Giải bài 1.31 trang 32 sách bài tập hình học 10. Cho hình bình hành ABCD có O là giao điểm của hai đường chéo...

Xem lời giải

Bài 1.32 trang 32 SBT hình học 10

Giải bài 1.32 trang 32 sách bài tập hình học 10. Cho tứ giác ABCD...

Xem lời giải

Bài 1.33 trang 32 SBT hình học 10

Giải bài 1.33 trang 32 sách bài tập hình học 10. Cho tứ giác ABCD...

Xem lời giải

Bài 1.34 trang 32 SBT hình học 10

Giải bài 1.34 trang 32 sách bài tập hình học 10. Cho tam giác ABC...

Xem lời giải

Bài 1.35 trang 32 SBT hình học 10

Giải bài 1.35 trang 32 sách bài tập hình học 10. Cho tam giác ABC nội tiếp trong đường tròn tâm O, H là trực tâm của tam giác, D là điểm đối xứng của A qua O...

Xem lời giải