Chương 3: Phương trình, hệ phương trình

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 3.1 trang 56 SBT đại số 10

Giải bài 3.1 trang 56 sách bài tập đại số 10. Viết điều kiện của các phương trình sau...

Xem lời giải

Bài 3.2 trang 56 SBT đại số 10

Giải bài 3.2 trang 56 sách bài tập đại số 10. Xác định tham số m để các cặp phương trình sau tương đương...

Xem lời giải

Bài 3.3 trang 56 SBT đại số 10

Giải bài 3.3 trang 56 sách bài tập đại số 10. Giải các phương trình...

Xem lời giải

Bài 3.4 trang 57 SBT đại số 10

Giải bài 3.4 trang 57 sách bài tập đại số 10. Xác định m để mỗi cặp phương trình sau tương đương...

Xem lời giải

Bài 3.5 trang 57 SBT đại số 10

Giải bài 3.5 trang 57 sách bài tập đại số 10. Điều kiện của phương trình...

Xem lời giải

Bài 3.6 trang 57 SBT đại số 10

Giải bài 3.6 trang 57 sách bài tập đại số 10. Điều kiện của phương trình...

Xem lời giải

Bài 3.7 trang 57 SBT đại số 10

Giải bài 3.7 trang 57 sách bài tập đại số 10. Điều kiện của phương trình...

Xem lời giải

Bài 3.8 trang 57 SBT đại số 10

Giải bài 3.8 trang 57 SBT đại số 10. Nghiệm của phương trình...

Xem lời giải

Bài 3.9 trang 57 SBT đại số 10

Giải bài 3.9 trang 57 sách bài tập đại số 10. Tìm nghiệm của phương trình...

Xem lời giải

Bài 3.10 trang 58 SBT đại số 10

Giải bài 3.10 trang 58 sách bài tập đại số 10. Nghiệm của phương trình...

Xem lời giải

Bài 3.11 trang 58 SBT đại số 10

Giải bài 3.11 trang 58 sách bài tập đại số 10. Cho 2 phương trình...

Xem lời giải

Bài 3.12 trang 58 SBT đại số 10

Giải bài 3.12 trang 58 sách bài tập đại số 10. Cho 2 phương trình...

Xem lời giải

Bài 3.13 trang 66 SBT đại số 10

Giải bài 3.13 trang 66 sách bài tập đại số 10. Giải và biện luận theo tham số m các phương trình sau...

Xem lời giải

Bài 3.14 trang 66 đại số 10

Giải bài 3.14 trang 66 sách bài tập đại số 10. Cho phương trình...

Xem lời giải

Bài 3.15 trang 66 SBT đại số 10

Giải bài 3.15 trang 66 sách bài tập đại số 10. Cho phương trình...

Xem lời giải

Bài 3.16 trang 66 đại số 10

Giải bài 3.16 trang 66 sác bài tập đại số 10. Giải các phương trình...

Xem lời giải

Bài 3.17 trang 67 SBT đại số 10.

Giải bài 3.17 trang 67 sách bài tập đại số 10. Giải và biện luận theo tham số m các phương trình sau...

Xem lời giải

Bài 3.18 trang 67 SBT đại số 10

Giải bài 3.18 trang 67 sách bài tập đại số 10. Nghiệm của phương trình...

Xem lời giải

Bài 3.19 trang 67 SBT đại số 10

Giải bài 3.19 trang 67 sách bài tập đại số 10. Trong các giá trị sau đây...

Xem lời giải

Bài 3.20 trang 67 SBT đại số 10

Giải bài 3.20 trang 67 sách bài tập đại số 10. Tìm nghiệm của phương trình...

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất