Câu hỏi trắc nghiệm chương 2: Tích vô hướng của hai véc tơ và ứng dụng

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Đề I trang 106 Sách bài tập (SBT) Toán Hình học 10

Tính cô sin của góc lớn nhất của tam giác

Xem lời giải

Đề II trang 106 Sách bài tập (SBT) Toán Hình học 10

Chứng minh rằng

Xem lời giải

Đề III trang 106 Sách bài tập (SBT) Toán Hình học 10

Tính diện tích tam giác

Xem lời giải

Bài 2.68 trang 106 SBT hình học 10

Giải bài 2.68 trang 106 sách bài tập hình học 10. Cho góc...

Xem lời giải

Bài 2.69 trang 106 SBT hình học 10

Giải bài 2.69 trang 106 sách bài tập hình học 10. Cho biết...

Xem lời giải

Bài 2.70 trang 106 SBT hình học 10

Giải bài 2.70 trang 106 sách bài tập hình học 10. Giá trị của biểu thức...

Xem lời giải

Bài 2.71 trang 106 SBT hình học 10

Giải bài 2.71 trang 106 sách bài tập hình học 10. Rút gọn biểu thức...

Xem lời giải

Bài 2.72 trang 106 SBT hình học 10

Bài 2.72 trang 106 sách bài tập hình học 10. Giá trị của biểu thức...

Xem lời giải

Bài 2.73 trang 107 SBT hình học 10

Giải bài 2.73 trang 107 sách bài tập hình học 10. Cho biểu thức...

Xem lời giải

Bài 2.74 trang 107 SBT hình học 10

Giải bài 2.74 trang 107 sách bài tập hình học 10. Trong các khẳng định sau, tìm khẳng định sai...

Xem lời giải

Bài 2.75 trang 107 SBT hình học 10

Giải bài 2.75 trang 107 sách bài tập hình học 10. Giá trị của biểu thức...

Xem lời giải

Bài 2.76 trang 107 SBT hình học 10

Giải bài 2.76 trang 107 sách bài tập hình học 10. Gọi G là trọng tâm...

Xem lời giải

Bài 2.77 trang 107 SBT hình học 10

Giải bài 2.77 trang 107 sách bài tập hình học 10. Cho hình vuông...

Xem lời giải

Bài 2.78 trang 107 SBT hình học 10

Giải bài 2.78 trang 107 sách bài tập hình học 10. Cho hai vecto...

Xem lời giải

Bài 2.79 trang 108 SBT hình học 10

Giải bài 2.79 trang 108 sách bài tập hình học 10. Cho tam giác...

Xem lời giải

Bài 2.80 trang 108 SBT hình học 10

Giải bài 2.80 trang 108 sách bài tập hình học 10. Trong mặt phẳng...

Xem lời giải

Bài 2.81 trang 108 SBT hình học 10

Giải bài 2.81 trang 108 sách bài tập hình học 10. Tam giác ABC có...

Xem lời giải

Bài 2.82 trang 108 SBT hình học 10

Giải bài 2.82 trang 108 sách bài tập hình học 10. Tam giác ABC có các cạnh...

Xem lời giải

Bài 2.83 trang 108 SBT hình học 10

Giải bài 2.83 trang 108 sách bài tập hình học 10. Tam giác ABC có...

Xem lời giải

Bài 2.84 trang 108 SBT hình học 10

Giải bài 2.84 trang 108 sách bài tập hình học 10. Tam giác ABC vuông tại A...

Xem lời giải

Xem thêm