Câu hỏi trắc nghiệm chương 1: Véc tơ

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1.72 trang 46 SBT hình học 10 Bài 1.72 trang 46 SBT hình học 10

Giải bài 1.72 trang 46 sách bài tập hình học 10. Chọn khẳng định đúng:...

Xem chi tiết
Bài 1.73 trang 46 SBT hình học 10 Bài 1.73 trang 46 SBT hình học 10

Giải bài 1.73 trang 46 sách bài tập hình học 10. Nếu hai véc tơ bằng nhau thì chúng...

Xem chi tiết
Bài 1.74 trang 46 SBT hình học 10 Bài 1.74 trang 46 SBT hình học 10

Giải bài 1.74 trang 46 sách bài tập hình học 10. Số các véc tơ có điểm đầu và điểm cuối là ...

Xem chi tiết
Bài 1.76 trang 46 SBT hình học 10 Bài 1.76 trang 46 SBT hình học 10

Giải bài 1.76 trang 46 sách bài tập hình học 10. Chọn khẳng định đúng trong các hệ thức sau:...

Xem chi tiết
Bài 1.77 trang 46 SBT hình học 10 Bài 1.77 trang 46 SBT hình học 10

Giải bài 1.77 trang 46 sách bài tập hình học 10. Cho các véc tơ có cùng độ dài bằng 5 và cùng phương, hãy chọn khẳng định đúng...

Xem chi tiết
Bài 1.78 trang 47 SBT hình học 10 Bài 1.78 trang 47 SBT hình học 10

Giải bài 1.78 trang 47 sách bài tập hình học 10. Nếu a b là các véc tơ khác 0 và a là véc tơ đối của b thì chúng...

Xem chi tiết
Bài 1.79 trang 47 SBT hình học 10 Bài 1.79 trang 47 SBT hình học 10

Giải bài 1.79 trang 47 sách bài tập hình học 10. Véc tơ tổng MN+ PQ+RN+NP+QR bằng:...

Xem chi tiết
Bài 1.80 trang 47 SBT hình học 10 Bài 1.80 trang 47 SBT hình học 10

Giải bài 1.80 trang 47 sách bài tập hình học 10. Cho tam giác đều ABC. Hãy chọn đẳng thức đúng...

Xem chi tiết
Bài 1.81 trang 47 SBT hình học 10 Bài 1.81 trang 47 SBT hình học 10

Giải bài 1.81 trang 47 sách bài tập hình học 10. Cho hình bình hành ABCD tâm O. Tìm khẳng định sai trong các khẳng định sau:...

Xem chi tiết
Bài 1.82 trang 47 SBT hình học 10 Bài 1.82 trang 47 SBT hình học 10

Giải bài 1.82 trang 47 sách bài tập hình học 10. Cho G là trọng tâm của tam giác ABC và I là trung điểm của BC. Hãy chọn đẳng thức đúng...

Xem chi tiết
Bài 1.83 trang 47 SBT hình học 10 Bài 1.83 trang 47 SBT hình học 10

Giải bài 1.83 trang 47 sách bài tập hình học 10. Cho tam giác ABC,E là điểm trên cạnh BC sao cho BE = 1/4BC. Hãy chọn đẳng thức đúng...

Xem chi tiết
Bài 1.84 trang 47 SBT hình học 10 Bài 1.84 trang 47 SBT hình học 10

Giải bài 1.84 trang 47 sách bài tập hình học 10. Cho tam giác ABC, I là trung điểm của BC, M là một điểm tùy ý. Điểm G là trọng tâm tam giác ABC nếu:..

Xem chi tiết
Bài 1.85 trang 48 SBT hình học 10 Bài 1.85 trang 48 SBT hình học 10

Giải bài 1.85 trang 48 sách bài tập hình học 10. Cho hai điểm A,B. Điểm M thuộc đoạn thẳng AB nếu:...

Xem chi tiết
Bài 1.86 trang 48 SBT hình học 10 Bài 1.86 trang 48 SBT hình học 10

Giải bài 1.86 trang 48 sách bài tập hình học 10. Cho ba điểm không thẳng hàng A,B,C. Điểm D là đỉnh thứ tư của hình bình hành ABDC khi và chỉ khi:...

Xem chi tiết
Bài 1.87 trang 48 SBT hình học 10 Bài 1.87 trang 48 SBT hình học 10

Giải bài 1.87 trang 48 sách bài tập hình học 10. Cho A(- 1;0), B(0;5), (C(3;1), (D(1; - 5) và M là một điểm tùy ý. Tọa độ điểm G có tính chất ...

Xem chi tiết
Bài 1.88 trang 48 SBT hình học 10 Bài 1.88 trang 48 SBT hình học 10

Giải bài 1.88 trang 48 sách bài tập hình học 10. Cho a = ( {1;2} ), b = ( {2;3} ), c = ( { - 6; - 10} ). Hãy chọn khẳng định đúng...

Xem chi tiết
Bài 1.89 trang 48 SBT hình học 10 Bài 1.89 trang 48 SBT hình học 10

Giải bài 1.89 trang 48 sách bài tập hình học 10. Cho ba điểm A(0;3), B(1;5), C(- 3; - 3). Chọn khẳng định đúng...

Xem chi tiết
Bài 1.90 trang 48 SBT hình học 10 Bài 1.90 trang 48 SBT hình học 10

Giải bài 1.90 trang 48 sách bài tập hình học 10. Cho tam giác ABC có A(1; - 3), B(2;5), C(0;7). Trọng tâm của tam giác ABC là điểm có tọa độ:..

Xem chi tiết
Bài 1.91 trang 49 SBT hình học 10 Bài 1.91 trang 49 SBT hình học 10

Giải bài 1.91 trang 49 sách bài tập hình học 10. Cho ba điểm A(3; - 5), B( 1;7). Chọn khẳng định đúng...

Xem chi tiết
Bài 1.92 trang 49 SBT hình học 10 Bài 1.92 trang 49 SBT hình học 10

Giải bài 1.92 trang 49 sách bài tập hình học 10. Cho a = (2; - 4), b = (- 5;3). Tọa độ của véc tơ u = 2a - b là:...

Xem chi tiết
Xem thêm


Gửi bài