Chương 5: Thống kê

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 5.1 trang 146 SBT đại số 10

Giải bài 5.1 trang 146 sách bài tập đại số 10. Cho các số liệu thống kê ghi trong bảng sau...

Xem lời giải

Bài 5.2 trang 146 SBT đại số 10

Giải bài 5.2 trang 146 sách bài tập đại số 10. Cho các số liệu thống kê ghi trong bảng sau...

Xem lời giải

Bài 5.3 trang 147 SBT đại số 10

Giải bài 5.3 trang 147 sách bài tập đại số 10. Cho các số liệu thống kê ghi trong bảng sau

Xem lời giải

Bài 5.4 trang 147 SBT đại số 10

Giải bài 5.4 trang 147 sách bài tập đại số 10. Cho bảng phân bố tần số ghép lớp

Xem lời giải

Bài 5.5 trang 148 SBT đại số 10

Giải bài 5.5 trang 148 sách bài tập đại số 10. Cho các số liệu thống kê ghi trong bảng sau

Xem lời giải

Bài 5.6 trang 152 SBT đại số 10

Giải bài 5.6 trang 152 sách bài tập đại số 10. Mô tả bảng phân bố tần số ghép lớp đã lập được ở bài tập số 3, bằng cách vẽ biểu đồ tần số hình cột; vẽ đường gấp khúc tần số.

Xem lời giải

Bài 5.7 trang 152 SBT đại số 10

Giải bài 5.7 trang 152 sách bài tập đại số 10. Trong cùng một hệ trục tọa độ...

Xem lời giải

Bài 5.8 trang 153 SBT đại số 10

Giải bài 5.8 trang 153 sách bài tập đại số 10. Cho các biểu đồ hình quạt...

Xem lời giải

Bài 5.9 trang 153 SBT đại số 10

Giải bài 5.9 trang 153 sách bài tập đại số 10. Xét bảng 2...

Xem lời giải

Bài 5.10 trang 157 SBT đại số 10

Giải bài 5.10 trang 157 sách bài tập đại số 10. Tính số trung bình của dãy số liệu trong bảng 5 bằng hai cách: sử dụng bảng phân bố tần số và sử dụng bảng phân bố tần suất (theo các lớp chỉ ra trong bài tập 2 – trang 148).

Xem lời giải

Bài 5.11 trang 158 SBT đại số 10

Giải bài 5.11 trang 158 sách bài tập đại số 10. Tính số trung bình của các số liệu thống kê cho ở bảng 6, bảng 7...

Xem lời giải

Bài 5.12 trang 158 SBT đại số 10

Giải bài 5.12 trang 158 sách bài tập đại số 10. Cho bảng phân bố tần số...

Xem lời giải

Bài 5.13 trang 158 SBT đại số 10

Giải bài 5.13 trang 158 sách bài tập đại số 10. Cho bảng phân bố...

Xem lời giải

Bài 5.14 trang 159 SBT đại số 10

Giải bài 5.14 trang 159 sách bài tập đại số 10. Cho bảng số liệu...

Xem lời giải

Bài 5.15 trang 162 SBT đại số 10

Giải bài 5.15 trang 162 sách bài tập đại số 10. Tính phương sai và độ lệch chuẩn của dãy số liệu về chiều cao của học sinh nam và các học sinh nữ cho ở bảng 5

Xem lời giải

Bài 5.16 trang 162 SBT đại số 10

Giải bài 5.16 trang 162 sách bài tập đại số 10. Hai xạ thủ cùng tập bắn, mỗi người đã bắn 30 viên đạn vào bia. Kết quả được ghi lại ở các bảng sau.

Xem lời giải

Bài 5.17 trang 162 SBT đại số 10

Giải bài 5.17 trang 162 sách bài tập đại số 10. Cho dãy số liệu thống kê ( đơn vị là kg)

Xem lời giải

Bài 5.18 trang 163 SBT đại số 10

Giải bài 5.18 trang 163 sách bài tập đại số 10. Cho các số liệu thống kê ghi ở bảng sau...

Xem lời giải

Bài 5.19 trang 163 SBT đại số 10

Giải bài 5.19 trang 163 sách bài tập đại số 10. Cho bảng phân bố tần số...

Xem lời giải

Bài 5.20 trang 164 SBT đại số 10

Giải bài 5.20 trang 164 sách bài tập đại số 10. Cho bảng phân bố tần số ghép lớp...

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất