Bài 3.27 trang 73 SBT đại số 10


Giải bài 3.27 trang 73 sách bài tập đại số 10. Giải các hệ phương trình...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Giải các hệ phương trình

LG a

 \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{x - 2y + z = 12}\\{2x - y + 3z = 18}\\{ - 3x + 3y + 2z =  - 9}\end{array}} \right.\) 

Phương pháp giải:

Dùng phương pháp Gau-xơ khử dần ẩn số đưa phương trình về dạng tam giác.

Lời giải chi tiết:

\(\left\{ \begin{array}{l}x - 2y + z = 12\\2x - y + 3z = 18\\ - 3x + 3y + 2z =  - 9\end{array} \right.\) \( \Leftrightarrow \) \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{x - 2y + z = 12}\\{ - 3y - z = 6}\\{ - 3y + 5z = 27}\end{array}} \right.\) \( \Leftrightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{x - 2y + z = 12}\\{ - 3y - z = 6}\\{ - 6z =  - 21}\end{array}} \right.\) \( \Leftrightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{x - 2y + z = 12}\\{ - 3y - z = 6}\\{z = \dfrac{7}{2}}\end{array}} \right.\) \( \Leftrightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{x - 2y + z = 12}\\{y =  - \dfrac{{19}}{6}}\\{z = \dfrac{7}{2}}\end{array}} \right.\) \( \Leftrightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{x = \dfrac{{13}}{6}}\\{y =  - \dfrac{{19}}{6}}\\{z = \dfrac{7}{2}}\end{array}} \right.\)

Đáp số: \((x;y;z) = (\dfrac{{13}}{6}; - \dfrac{{19}}{6};\dfrac{7}{2})\).

LG b

\(\left\{ \begin{array}{l}x + y + z = 7\\3x - 2y + 2z = 5\\4x - y + 3z = 10\end{array} \right.\)

Phương pháp giải:

Dùng phương pháp Gau-xơ khử dần ẩn số đưa phương trình về dạng tam giác.

Lời giải chi tiết:

\(\left\{ \begin{array}{l}x + y + z = 7\\3x - 2y + 2z = 5\\4x - y + 3z = 10\end{array} \right.\) \( \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}x + y + z = 7\\5y + z = 16\\5y + z = 18\end{array} \right.\) \( \Leftrightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{x + y + z = 7}\\{5y + z = 16}\\{0y + 0z =  - 2}\end{array}} \right.\)

Hệ phương trình vô nghiệm.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.