Trả lời Thực hành 4 trang 42 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Tìm BCNN(24, 30); BCNN(3, 7, 8); BCNN(12, 16, 48).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Nếu các số đã cho từng đôi một nguyên tố cùng nhau thì BCNN của chúng là tích của các

số đó.

- Trong các số đã cho, nếu số lớn nhất là bội của các số còn lại thì BCNN của các số đã cho

chính là số lớn nhất ấy.

Lời giải chi tiết

- Ta có: 24 = 23.3

30 = 2.3.5

BCNN(24, 30) = 23.3.5 = 120

- Ta có các số 3, 7, 8 từng đôi một là số nguyên tố cùng nhau.

=> BCNN(3, 7, 8) = 3.7.8 = 168

- Ta có 48 là bội của 12 và 16

=> BCNN(12, 16, 48) = 48.


Bình chọn:
3.9 trên 7 phiếu