Trả lời Thực hành 1 trang 40 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Các khẳng định sau đúng hay sai? Giải thích.

a) 20 \( \in \) BC(4, 10);    b) 36\( \in \) BC(14, 18);   c) 72 \( \in \) BC(12, 18, 36).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Một số được gọi là bội chung của hai hay nhiều số nếu nó là bội của tất cả các số đó.

Lời giải chi tiết

a) Đúng

Vì:

B(4) = {0; 4; 8; 12; 16; 20; 24;...}

B(10) = {0; 10; 20; 30; 40; 50;...}

Nên 20 \( \in \) BC(4, 10).

b) Sai

Vì:

B(14) = {0; 14; 28; 42, 56,...}

B(18) = {0; 18; 36; 54;...}

Nên 26\( \notin \)BC(14, 18).

c) Đúng

Vì:

B(12) = {0; 12; 24; 36; 48; 60; 72; 84;... }

B(18) = {0; 18; 36; 54; 72; 90,...}

B(36) = {0; 36; 72; 108,...}

Nên 72 \( \in \) BC(12, 18, 36).


Bình chọn:
3.4 trên 8 phiếu