Trả lời Thực hành 2 trang 41 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Hãy viết:

a) Các tập hợp: B(3); B(4); B(8).

b) Tập hợp M các số tự nhiên nhỏ hơn 50 là bội chung của 3 và 4.

c) Tập hợp K các số tự nhiên nhỏ hơn 50 là bội chung của 3;4 và 8.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Muốn tìm bội của một số tự nhiên ta lấy số đó nhân lần lượt với các số 0; 1; 2; 3…

Lời giải chi tiết

a) B(3) = {0; 3; 6; 9; 12; 15; 18; 21; 24; 27; 30; 33; 36, 39, 42, 45, 48; 51...}

B(4) = {0; 4; 8; 12; 16; 20; 24; 38; 32; 36; 40; 44; 48; 52...}

B(8) = {0; 8; 16; 24; 32; 40; 48, 56, 64; 72; 80;...}

b) M = {0; 12; 24; 36; 48}

c) K = {0; 24; 48)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 8 phiếu