Giải Bài 4 trang 44 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Thực hiện các phép tính:( có sử dụng bội chung nhỏ nhất):
a)\(\frac{11}{15}+\frac{9}{10}\)
b)\(\frac{5}{6}+\frac{7}{9}+\frac{11}{12}\)
c)\(\frac{7}{24}- \frac{2}{21}\)
d)\(\frac{11}{36} - \frac{7}{24}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Mẫu số chung ta chọn là BCNN của các mẫu số của các phân số có trong phép tính

Lời giải chi tiết

a) Ta có: BCNN(15,10)=30 nên ta chọn mẫu số chung là 30

\(\frac{11}{15}+\frac{9}{10}=\frac{22}{30}+\frac{27}{30}=\frac{49}{30}\)

b) Ta có: BCNN(6,9,12)=36 nên ta chọn mẫu số chung là 36

\(\frac{5}{6} + \frac{7}{9} + \frac{{11}}{{12}} = \frac{{30}}{{36}} + \frac{{28}}{{36}} + \frac{{33}}{{36}} = \frac{{91}}{{36}}\)

c) Ta có: BCNN(24,21)=168 nên ta chọn mẫu số chung là 168

\(\frac{7}{{24}} - \frac{2}{{21}} = \frac{{49}}{{168}} - \frac{{16}}{{168}} = \frac{{33}}{{168}}\)

d) Ta có: BCNN(36,24)=72 nên ta chọn mẫu số chung là 72

\(\frac{{11}}{{36}} - \frac{7}{{24}} = \frac{{22}}{{72}} - \frac{{21}}{{72}} = \frac{1}{{72}}\)


Bình chọn:
4.5 trên 33 phiếu