Trả lời thực hành 4 trang 14 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

So sánh:

a) \(\frac{{ - 21}}{{10}}\) và 0;

b) \(0\)và \(\frac{{ - 5}}{{ - 2}}\)

c) \(\frac{{ - 21}}{{10}}\) và \(\frac{{ - 5}}{{ - 2}}\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Các số âm luôn nhỏ hơn 0, các số dương luôn lớn hơn 0.

Lời giải chi tiết

a) \(\frac{{ - 21}}{{10}}\) < 0

b) \(\frac{{ - 5}}{{ - 2}} = \frac{5}{2} > 0\). Vậy \(\frac{{ - 5}}{{ - 2}} > 0\).

c) \(\frac{{ - 5}}{{ - 2}} = \frac{5}{2} > 0\) mà \(\frac{{ - 21}}{{10}} < 0\)

Vậy \(\frac{{ - 5}}{{ - 2}} > \frac{{ - 21}}{{10}}\).


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 3. So sánh phân số