Trả lời thực hành 1 trang 13 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

So sánh \(\frac{{ - 4}}{{ - 5}}\) và \(\frac{2}{{ - 5}}\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

So sánh hai phân số đã cho với 0 từ đó so sánh hai phân số.

Lời giải chi tiết

Cách 1:

Ta có: \(\frac{{ - 4}}{{ - 5}} = \frac{4}{5}\)  và \(\frac{2}{{ - 5}} = \frac{{ - 2}}{5}\)

Do \(4 >  - 2\) nên \(\frac{4}{5} > \frac{{ - 2}}{5}\)

Cách 2:

Ta có: \(\frac{{ - 4}}{{ - 5}} = \frac{4}{5} > 0\) và \(\frac{2}{{ - 5}} < 0\)

\( \Rightarrow \frac{{ - 4}}{{ - 5}} > \frac{2}{{ - 5}}\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 3. So sánh phân số