Trả lời hoạt động khám phá 2 trang 13 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Đưa hai phân số \(\frac{{ - 4}}{{ - 15}}\) và \(\frac{{ - 2}}{{ - 9}}\) về dạng hai phân số có mẫu dương rồi quy đồng mẫu của chúng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Đưa hai phân số về dạng hai phân số có mẫu dương rồi quy đồng mẫu của chúng.

- Với hai phân số có cùng một mẫu dương: Phân số nào có tử nhỏ hơn thì phân số đó nhỏ hơn, phân số nào có tử lớn hơn thì phân số đó lớn hơn.

Lời giải chi tiết

Ta có:

\(\frac{{ - 4}}{{ - 15}} = \frac{4}{{15}} = \frac{{4.3}}{{15.3}} = \frac{{12}}{{45}}\)

 

\(\frac{{ - 2}}{{ - 9}} = \frac{2}{9} = \frac{{2.5}}{{9.5}} = \frac{{10}}{{45}}\).

Do \(\frac{{12}}{{45}} > \frac{{10}}{{45}}\) nên \(\frac{{ - 4}}{{ - 15}} > \frac{{ - 2}}{{ - 9}}\)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 3. So sánh phân số