Trả lời thực hành 3 trang 14 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Viết số nguyên dưới dạng phân số rồi so sánh.

a) \(\frac{{31}}{{15}}\) và 2;    b) \( - 3\) và \(\frac{7}{{ - 2}}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Viết số nguyên dưới dạng phân số rồi quy đồng mẫu số hai phân số và so sánh.

Lời giải chi tiết

a) Ta có: \(2 = \frac{2}{1} = \frac{{2.15}}{{1.15}} = \frac{{30}}{{15}} < \frac{{31}}{{15}}\).

Suy ra \(\frac{{31}}{{15}} > 2\).

b) Ta có: \( - 3 = \frac{{ - 3}}{1} = \frac{{ - 3.2}}{{1.2}} = \frac{{ - 6}}{2}\)

và \(\frac{7}{{ - 2}} = \frac{{ - 7}}{2}\)

Do \(\frac{{ - 6}}{2} > \frac{{ - 7}}{2}\) nên \( - 3 > \frac{7}{{ - 2}}\).

Dó \(\frac{{ - 6}}{2} > \frac{{ - 7}}{2}\)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 3. So sánh phân số