Trả lời hoạt động khám phá 3 trang 14 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Thực hiện quy đồng mẫu số ba phân số \(\frac{{ - 2}}{5};\frac{{ - 3}}{8};\frac{3}{{ - 4}}\)  rồi sắp xếp các phân số đó theo thứ tự tăng dần.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đưa các phân số về mẫu dương rồi quy đồng, so sánh và sắp xếp.

Lời giải chi tiết

Ta có:

\(\frac{{ - 2}}{5} = \frac{{ - 2.8}}{{5.8}} = \frac{{ - 16}}{{40}}\)

\(\frac{{ - 3}}{8} = \frac{{ - 3.5}}{{8.5}} = \frac{{ - 15}}{{40}}\)

\(\frac{3}{{ - 4}} = \frac{{ - 3}}{4} = \frac{{ - 3.10}}{{4.10}} = \frac{{ - 30}}{{40}}\)

Do \(\frac{{ - 30}}{{40}} < \frac{{ - 16}}{{40}} < \frac{{ - 15}}{{40}}\) nên \(\frac{3}{{ - 4}} < \frac{{ - 2}}{5} < \frac{{ - 3}}{8}\).


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 3. So sánh phân số