Trả lời Hoạt động khám phá 1 trang 31 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

a) Tìm tất cả các ước của các số từ 1 đến 10.

b) Sắp xếp các số từ 1 đến 10 thành ba nhóm:

- Nhóm 1 bao gồm các số chỉ có một ước.

- Nhóm 2 bao gồm các số chỉ có hai ước khác nhau.

- Nhóm 3 bao gồm các số có nhiều hơn hai ước khác nhau.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Tìm các tập hợp ước của các số 1; 2; 3;…;10.

b) Đếm số ước của các sô

Lời giải chi tiết

Ư(1) = {1}; Ư(2) = {1; 2}; Ư(3) = {1; 3}; Ư(4) = {1; 2; 4}; Ư(5) = {1; 5}; Ư(6) = {1; 2; 3; 6}

Ư(7) = {1; 7}; Ư(8) = {1; 2; 4; 8}; Ư(9) = {1; 3; 9}; Ư(10) = {1; 2; 5; 10}

b)

Nhóm 1: Ư(1) ={1}

Nhóm 2: Ư(2) = {1; 2}; Ư(3) = {1;3}; Ư(5) = {1; 5}; Ư(7) = {1; 7};

Nhóm 3: Ư(4) = {1; 2; 4}; Ư(6) = {1; 2; 3; 6}; Ư(8) = {1; 2; 4; 8}; Ư(9) = {1; 3; 9}; Ư(10) = {1; 2; 5; 10}


Bình chọn:
4.1 trên 18 phiếu