Trả lời Hoạt động 6 trang 36 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Tính tổng các chữ số của mỗi số và xét tính chia hết cho 3 của các tổng đó trong mỗi nhóm.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Tính tổng các chữ số của mỗi số

- Xét tính chia hết cho 3 của các tổng đó trong mỗi nhóm

Lời giải chi tiết

Tổng các chữ số của số 42 là 6 chia hết cho 3

Tổng các chữ số của số 234 là 9 chia hết cho 3

Tổng các chữ số của số 80 là 8 không chia hết cho 3

Tổng các chữ số của số 191 là 11 không chia hết cho 3


Bình chọn:
4.2 trên 10 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 9. Dấu hiệu chia hết