Trả lời Hoạt động 1 trang 34 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Xét số n = \(\overline {23*} \) (* là chữ số tận cùng của n). Ta viết n = 230 + *

Số 230 có chia hết cho 2 và chia hết cho 5 không?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thực hiện phép chia và kết luận

Lời giải chi tiết

Số 230 chia hết cho 2 và cho 5


Bình chọn:
4.3 trên 15 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 9. Dấu hiệu chia hết