Trả lời Hoạt động 2 trang 34 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Xét số n = \(\overline {23*} \) (* là chữ số tận cùng của n).

Ta viết n = 230 + *

Vận dụng tính chất chia hết của một tổng, hãy cho biết:

a) Thay dấu * bởi chữ số nào thì n chia hết cho 2?

b) Thay dấu * bởi chữ số nào thì n chia hết cho 5?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a\( \vdots \)m; b\( \vdots \)m => (a+b) \( \vdots \)m

Lời giải chi tiết

a) Thay dấu * bởi các số 0; 2; 4; 6; 8 thì n chia hết cho 2

b) Thay dấu * bởi các số 0; 5 thì n chia hết cho 5


Bình chọn:
4.6 trên 9 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 9. Dấu hiệu chia hết