Giải Bài 7.24 trang 34 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Viết mỗi tỉ số sau dưới dạng tỉ số phần trăm.

\(\begin{array}{l}a)\frac{5}{4};\\b)\frac{{17}}{{20}};\\c)\frac{{15,9}}{{1,2}}\end{array}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đưa tỉ số về dạng \(\frac{a}{{100}}\)= a%

Lời giải chi tiết

\(\begin{array}{l}a)\frac{5}{4} = \frac{{5.25}}{{4.25}} = \frac{{125}}{{100}} = 125\% \\b)\frac{{17}}{{20}} = \frac{{7.5}}{{20.5}} = \frac{{35}}{{100}} = 35\% \\c)\frac{{15,9}}{{1,2}} = \frac{{159}}{{12}} = \frac{{53}}{4} = \frac{{53.25}}{{4.25}} = \frac{{1325}}{{100}} = 1325\% \end{array}\)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu