Bài 6.50 trang 192 SBT đại số 10


Giải bài 6.50 trang 192 sách bài tập đại số 10. Rút gọn các biểu thức (không dùng bảng số và máy tính)

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Rút gọn các biểu thức (không dùng bảng số và máy tính)

LG a

\({\sin ^2}({180^0} - \alpha )\) \( + \tan ^2({180^0} - \alpha ){\tan ^2}({270^0} - \alpha ) \) \(  + \sin ({90^0} + \alpha )\cos(\alpha  - {360^0})\)

Lời giải chi tiết:

\({\sin ^2}({180^0} - \alpha ) \) \(  + \tan ^2({180^0} - \alpha ){\tan ^2}({270^0} - \alpha ) \) \(  + \sin ({90^0} + \alpha )\cos(\alpha  - {360^0})\)

= \({\sin ^2}\alpha  + {\tan ^2}\alpha {\cot ^2}\alpha  + {\cos ^2}\alpha  = 2\)

LG b

\({{\cos (\alpha  - {{90}^0})} \over {\sin ({{180}^0} - \alpha )}} + {{\tan (\alpha  - {{180}^0})c{\rm{os(18}}{{\rm{0}}^0} + \alpha )\sin ({{270}^0} + \alpha )} \over {\tan ({{270}^0} + \alpha )}}\)

Lời giải chi tiết:

\({{\cos (\alpha  - {{90}^0})} \over {\sin ({{180}^0} - \alpha )}} + {{\tan (\alpha  - {{180}^0})c{\rm{os(18}}{{\rm{0}}^0} + \alpha )\sin ({{270}^0} + \alpha )} \over {\tan ({{270}^0} + \alpha )}}\)

\(\begin{array}{l}
= \frac{{\cos \left( {{{90}^0} - \alpha } \right)}}{{\sin \alpha }} + \frac{{\tan \alpha .\left( { - \cos \alpha } \right)\sin \left( { - {{90}^0} + \alpha } \right)}}{{\tan \left( {{{90}^0} + \alpha } \right)}}\\
= \frac{{\sin \alpha }}{{\sin \alpha }} + \frac{{\tan \alpha .\left( { - \cos \alpha } \right)\left[ { - \sin \left( {{{90}^0} - \alpha } \right)} \right]}}{{\tan \left[ {{{90}^0} - \left( { - \alpha } \right)} \right]}}\\
= 1 + \frac{{\tan \alpha .\left( { - \cos \alpha } \right)\left( { - \cos \alpha } \right)}}{{\cot \left( { - \alpha } \right)}}\\
= 1 + \frac{{\frac{{\sin \alpha }}{{\cos \alpha }}.{{\cos }^2}\alpha }}{{ - \cot \alpha }}\\
= 1 - \frac{{\sin \alpha \cos \alpha }}{{\frac{{\cos \alpha }}{{\sin \alpha }}}}\\
= 1 - {\sin ^2}\alpha \\
= {\cos ^2}\alpha
\end{array}\)

LG c

\({{\cos ( - {{288}^0})cot{{72}^0}} \over {tan( - {{162}^0})\sin {{108}^0}}} + \tan {18^0}\)

Lời giải chi tiết:

\({{\cos ( - {{288}^0})cot{{72}^0}} \over {tan( - {{162}^0})\sin {{108}^0}}} + \tan {18^0}\)

\( = {{\cos ({{72}^0} - {{360}^0})\cot {{72}^0}} \over {\tan ({{18}^0} - {{180}^0})\sin ({{180}^0} - {{72}^0})}} - \tan {18^0}\)

= \({{{\rm{cos7}}{{\rm{2}}^0}\cot {{72}^0}} \over {\tan {{18}^0}\sin {{72}^0}}} - \tan {18^0}\)

= \({{{{\cot }^2}{{72}^0}} \over {\tan {{18}^0}}} - \tan {18^0} \) \(= {{{{\tan }^2}{{18}^0}} \over {\tan {{18}^0}}} - \tan {18^0} = 0\)

LG d

\({{\sin {{20}^0}\sin {\rm{3}}{{\rm{0}}^0}\sin {{40}^0}\sin {{50}^0}\sin {{60}^0}\sin {{70}^0}} \over {cos{{10}^0}{\rm{cos5}}{{\rm{0}}^0}}}\)

Lời giải chi tiết:

Ta có: \(\sin {70^0} = \cos {20^0},\sin {50^0} = \cos 4{{\rm{0}}^0};\) \(\sin {40^0} = cos{50^0}\).

Vì vậy

\({{\sin {{20}^0}\sin {\rm{3}}{{\rm{0}}^0}\sin {{40}^0}\sin {{50}^0}\sin {{60}^0}\sin {{70}^0}} \over {cos{{10}^0}{\rm{cos5}}{{\rm{0}}^0}}}\)

= \(\eqalign{
& {{{1 \over 2}.{{\sqrt 3 } \over 2}.\sin {{20}^0}\cos {\rm{2}}{{\rm{0}}^0}\cos {{50}^0}\cos {{40}^0}} \over {cos{{10}^0}{\rm{cos5}}{{\rm{0}}^0}}} \cr 
& = {{{1 \over 2}.{{\sqrt 3 } \over 4}\sin {{40}^0}.cos{{40}^0}} \over {{\rm{cos1}}{{\rm{0}}^0}}} \cr} \)

= \({{{{\sqrt 3 } \over {16}}\sin {{80}^0}} \over {cos{{10}^0}}} = {{\sqrt 3 } \over {16}}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 5 phiếu

>> Học trực tuyến Lớp 10 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài