CHƯƠNG 3: PHI KIM. SƠ LƯỢC VỀ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 72 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 1 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 72 VBT hoá 9. Tác dụng với H2O, phương trình hoá học....

Xem lời giải

Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 73 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 2 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 73 VBT hoá 9. Viết các phương trình hoá học của S, C, Cu, Zn với khí O2....

Xem lời giải

Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 73 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 3 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 73 VBT hoá 9. Viết các phương trình hoá học và ghi đầy đủ điều kiện khi cho hiđro phản ứng với:...

Xem lời giải

Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 73 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 4 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 73 VBT hoá 9. Viết các phương trình hoá học giữa các cặp chất sau đây (ghi rõ điều kiện, nếu có):...

Xem lời giải

Câu 5 phần bài tập học theo SGK – Trang 73 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 5 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 73 VBT hoá 9. Cho sơ đồ biểu diễn chuyển đổi sau:...

Xem lời giải

Câu 6* phần bài tập học theo SGK – Trang 73 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 6* phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 73 VBT hoá 9. Nung hỗn hợp gồm 5,6 gam sắt và 1,6 gam lưu huỳnh ...

Xem lời giải

Câu 1, 2, 3 phần bài tập bổ sung – Trang 74 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 1, 2, 3 phần bài tập bổ sung – Trang 74 VBT hoá 9. Oxi phản ứng được với tất cả các chất trong dãy nào sau đây tạo ra oxit axit?...

Xem lời giải

Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 76 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 1 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 76 VBT hoá 9. Khi dẫn khí clo vào nước xảy ra hiện tượng vật lí....

Xem lời giải

Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 76 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 2 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 76 VBT hoá 9. Nêu tính chất hóa học của clo. Viết các phương trình ....

Xem lời giải

Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 76 Vở bài tập Hoá 9.

Giải câu 3 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 76 VBT hoá 9. Tác dụng với H2O, phương trình hoá học....

Xem lời giải

Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 76 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 4 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 76 VBT hoá 9. Sau khi làm thí nghiệm, khí clo dư được loại bỏ bằng cách sục khí clo vào...

Xem lời giải

Câu 5 phần bài tập học theo SGK – Trang 77 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 5 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 77 VBT hoá 9.Dẫn khí clo vào dung dịch KOH, tạo thành dung dịch....

Xem lời giải

Câu 6 phần bài tập học theo SGK – Trang 77 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 6 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 77 VBT hoá 9. Có 3 khí được đựng riêng biệt từng 3 lọ là : clo, hiđro clorua....

Xem lời giải

Câu 7 phần bài tập học theo SGK – Trang 77 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 7 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 77 VBT hoá 9. Nêu phương pháp điều chế khí clo trong phòng thí nghiệm....

Xem lời giải

Câu 8 phần bài tập học theo SGK – Trang 77 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 8 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 77 VBT hoá 9. Trong công nghiệp, clo được điều chế bằng phương pháp nào...

Xem lời giải

Câu 9 phần bài tập học theo SGK – Trang 77 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 9 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 77 VBT hoá 9. Có thể thu khí clo bằng cách đẩy nước được không ?...

Xem lời giải

Câu 10 phần bài tập học theo SGK – Trang 77 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 10 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 77 VBT hoá 9. Tính thể tích dung dịch NaOH 1M để tác dụng....

Xem lời giải

Câu 11* phần bài tập học theo SGK – Trang 77 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 11* phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 77 VBT hoá 9. Cho 10,8 gam kim loại M hoá trị III tác dụng với clo dư thì thu được 53,4 gam muối....

Xem lời giải

Câu 1, 2, 3 phần bài tập bổ sung – Trang 78 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 1, 2, 3 phần bài tập bổ sung – Trang 78 VBT hoá 9. Clo phản ứng được với tất cả các chất trong dãy nào sau đây? ....

Xem lời giải

Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 80 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 1 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 80 VBT hoá 9. Dạng thù hình của nguyên tố là gì ? Cho hai thí dụ.

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất