CHƯƠNG 3: PHI KIM. SƠ LƯỢC VỀ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) - Trang 72

Giải trang 72 VBT hoá 9 - Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 25

Xem chi tiết

Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 72 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 1 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 72 VBT hoá 9. Tác dụng với H2O, phương trình hoá học....

Xem lời giải

Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 73 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 2 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 73 VBT hoá 9. Viết các phương trình hoá học của S, C, Cu, Zn với khí O2....

Xem lời giải

Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 73 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 3 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 73 VBT hoá 9. Viết các phương trình hoá học và ghi đầy đủ điều kiện khi cho hiđro phản ứng với:...

Xem lời giải

Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 73 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 4 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 73 VBT hoá 9. Viết các phương trình hoá học giữa các cặp chất sau đây (ghi rõ điều kiện, nếu có):...

Xem lời giải

Câu 5 phần bài tập học theo SGK – Trang 73 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 5 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 73 VBT hoá 9. Cho sơ đồ biểu diễn chuyển đổi sau:...

Xem lời giải

Câu 6* phần bài tập học theo SGK – Trang 73 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 6* phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 73 VBT hoá 9. Nung hỗn hợp gồm 5,6 gam sắt và 1,6 gam lưu huỳnh ...

Xem lời giải

Câu 1, 2, 3 phần bài tập bổ sung – Trang 74 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 1, 2, 3 phần bài tập bổ sung – Trang 74 VBT hoá 9. Oxi phản ứng được với tất cả các chất trong dãy nào sau đây tạo ra oxit axit?...

Xem lời giải

Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) - Trang 75

Giải trang 75 VBT hoá 9 - Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 26

Xem chi tiết

Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 76 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 1 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 76 VBT hoá 9. Khi dẫn khí clo vào nước xảy ra hiện tượng vật lí....

Xem lời giải

Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 76 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 2 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 76 VBT hoá 9. Nêu tính chất hóa học của clo. Viết các phương trình ....

Xem lời giải

Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 76 Vở bài tập Hoá 9.

Giải câu 3 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 76 VBT hoá 9. Tác dụng với H2O, phương trình hoá học....

Xem lời giải

Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 76 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 4 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 76 VBT hoá 9. Sau khi làm thí nghiệm, khí clo dư được loại bỏ bằng cách sục khí clo vào...

Xem lời giải

Câu 5 phần bài tập học theo SGK – Trang 77 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 5 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 77 VBT hoá 9.Dẫn khí clo vào dung dịch KOH, tạo thành dung dịch....

Xem lời giải

Câu 6 phần bài tập học theo SGK – Trang 77 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 6 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 77 VBT hoá 9. Có 3 khí được đựng riêng biệt từng 3 lọ là : clo, hiđro clorua....

Xem lời giải

Câu 7 phần bài tập học theo SGK – Trang 77 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 7 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 77 VBT hoá 9. Nêu phương pháp điều chế khí clo trong phòng thí nghiệm....

Xem lời giải

Câu 8 phần bài tập học theo SGK – Trang 77 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 8 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 77 VBT hoá 9. Trong công nghiệp, clo được điều chế bằng phương pháp nào...

Xem lời giải

Câu 9 phần bài tập học theo SGK – Trang 77 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 9 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 77 VBT hoá 9. Có thể thu khí clo bằng cách đẩy nước được không ?...

Xem lời giải

Câu 10 phần bài tập học theo SGK – Trang 77 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 10 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 77 VBT hoá 9. Tính thể tích dung dịch NaOH 1M để tác dụng....

Xem lời giải

Câu 11* phần bài tập học theo SGK – Trang 77 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 11* phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 77 VBT hoá 9. Cho 10,8 gam kim loại M hoá trị III tác dụng với clo dư thì thu được 53,4 gam muối....

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất