CHƯƠNG 4: HIDROCACBON. NHIÊN LIỆU

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) - Trang 100

Giải trang 100 VBT hoá 9 - Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 34

Xem chi tiết

Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 100 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 1 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 100 VBT hoá 9. Dựa vào dữ kiện nào trong số các dữ kiện sau đây để ...

Xem lời giải

Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 100 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 2 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 100 VBT hoá 9.

Xem lời giải

Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 100 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 3 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 100 VBT hoá 9. Hãy so sánh phần trăm khối lượng của cacbon trong các chất sau : CH4, CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3.

Xem lời giải

Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 100 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 4 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 100 VBT hoá 9. Axit axetic có công thức C2H4O2....

Xem lời giải

Câu 5 phần bài tập học theo SGK – Trang 101 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 5 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 101 VBT hoá 9. Hãy sắp xếp các chất : C6H6, CaCO3, C4H10, C2H60, NaN03, CH3NO2, NaHC03, C2H302Na ....

Xem lời giải

Câu 1, 2 phần bài tập bổ sung – Trang 101 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 1, 2 phần bài tập bổ sung – Trang 101 VBT hoá 9. Đốt cháy hoàn toàn 4,4 gam chất hữu cơ A ...

Xem lời giải

Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) - Trang 102

Giải trang 102 VBT hoá 9 - Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 35

Xem chi tiết

Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 102 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 1 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 102 VBT hoá 9. Hãy chỉ ra những chỗ sai trong các công thức sau và viết lại cho đúng:...

Xem lời giải

Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 102 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 2 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 102 VBT hoá 9. Hãy viết công thức cấu tạo của các chất có công thức phân tử sau :CH3Br, CH4O,...

Xem lời giải

Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 103 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 3 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 103 VBT hoá 9. Hãy viết công thức cấu tạo dạng mạch vòng ứng với các công thức phân tử sau : C3H6, C4H8, C5H10.

Xem lời giải

Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 103 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 4 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 103 VBT hoá 9.

Xem lời giải

Câu 5 phần bài tập học theo SGK – Trang 103 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 5 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 103 VBT hoá 9. Phân tử hợp chất hữu cơ A có hai nguyên tố. Khi đốt cháy 3 gam ....

Xem lời giải

Câu 1, 2 phần bài tập bổ sung – Trang 103 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 1, 2 phần bài tập bổ sung – Trang 103 VBT hoá 9.

Xem lời giải

Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) - Trang 104

Giải trang 104 VBT hoá 9 - Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 36

Xem chi tiết

Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 104 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 1 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 104 VBT hoá 9.Trong các khí sau : CH4, H2, Cl2, O2....

Xem lời giải

Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 104 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 2 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 104 VBT hoá 9. Trong các phương trình hoá học sau, phương trình hoá học nào viết đúng ? phương trình nào viết sai?....

Xem lời giải

Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 104 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 3 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 104 VBT hoá 9. Đốt cháy hoàn toàn 11,2 lít khí metan. Hãy tính thể tích ...

Xem lời giải

Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 105 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 4 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 105 VBT hoá 9. Có một hỗn hợp khí gồm CO2 và CH4. Hãy trình bày....

Xem lời giải

Câu 1, 2 phần bài tập bổ sung – Trang 105 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 1, 2 phần bài tập bổ sung – Trang 105 VBT hoá 9. Điền công thức hóa học thích hợp vào chỗ trống và viết các PTHH sau:...

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất