Bài 27: Cacbon

Bình chọn:
4.6 trên 54 phiếu
Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) - Trang 79

Giải trang 79 VBT hoá 9 - Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 27

Xem chi tiết

Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 80 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 1 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 80 VBT hoá 9. Dạng thù hình của nguyên tố là gì ? Cho hai thí dụ.

Xem lời giải

Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 80 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 2 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 80 VBT hoá 9. Viết phương trình hoá học của cacbon với các oxit sau:...

Xem lời giải

Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 81 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 3 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 81 VBT hoá 9. Hãy xác định công thức hoá học thích hợp của A, B, C, D....

Xem lời giải

Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 81 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 4 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 81 VBT hoá 9. Tại sao sử dụng than để đun nấu, nung gạch ngói, nung vôi ...

Xem lời giải

Câu 5 phần bài tập học theo SGK – Trang 81 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 5 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 81 VBT hoá 9. Trong công nghiệp, người ta sử dụng cacbon để làm nhiên liệu...

Xem lời giải

Câu 1, 2, 3, 4 phần bài tập bổ sung – Trang 81 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 1, 2, 3, 4 phần bài tập bổ sung – Trang 81, 82 VBT hoá 9. Cacbon phản ứng được với tất cả các chất trong dãy sau:....

Xem lời giải