Bài 52: Tinh bột và xenlulozo

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) - Trang 132

Giải trang 132, 133 VBT hoá 9 - Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 52

Xem chi tiết

Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 133 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 1 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 133 VBT hoá 9. Chọn từ thích hợp (xenlulozơ hoặc tinh bột) rồi điền vào các chỗ trống:...

Xem lời giải

Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 133 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 2 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 133 VBT hoá 9. Phát biểu nào sau đây đúng ? A. Xenlulozơ và tinh bột có phân tử khối nhỏ....

Xem lời giải

Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 133 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 3 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 133 VBT hoá 9. Nêu phương pháp phân biệt các chất sau: a) Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ....

Xem lời giải

Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 133 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 4 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 133 VBT hoá 9. Từ tinh bột người ta sản xuất ra rượu etylic theo hai giai đoạn sau:....

Xem lời giải

Câu 1, 2 phần bài tập bổ sung – Trang 133 Vở bài tập hoá 9

Giải Câu 1, 2 phần bài tập bổ sung – Trang 133 VBT hoá 9. a) Chọn chất thích hợp trong các chất glucozo, rượu etylic, etyl axetat, ....

Xem lời giải