Bài 4: Một số axit quan trọng

Bình chọn:
4.4 trên 64 phiếu
Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) - Trang 16

Giải trang 16 VBT hoá 9 - Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 4

Xem chi tiết

Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 17 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 1 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 17 VBT hoá 9. Có những chất: CuO, BaCl2 Zn, ZnO. Chất nào nói trên tác dụng với dung dịch HCl, dung dịch H2SO4 loãng sinh ra:....

Xem lời giải

Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 18 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 2 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 18 VBT hoá 9. Sản xuất axit sunfuric trong công nghiệp cần phải có những nguyên liệu chủ yếu nào?.....

Xem lời giải

Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 18 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 3 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 18 VBT hoá 9. Bằng cách nào có thể nhận biết được từng chất trong mỗi cặp chất sau theo phương pháp hóa học?....

Xem lời giải

Câu 4* phần bài tập học theo SGK – Trang 18 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 4* phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 18 VBT hoá 9.Bảng dưới đây cho biết kết quả của 6 thí nghiệm xảy ra giữa Fe và dung dịch H2SO4 loãng. Trong mỗi thí nghiệm người ta dùng 0,2 gam Fe tác dụng với thể tích bằng nhau của axit, nhưng có nồng độ khác nhau....

Xem lời giải

Câu 5 phần bài tập học theo SGK – Trang 18 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 5 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 18 VBT hoá 9. Hãy sử dụng những chất có sẵn: Cu, Fe, CuO, KOH, C6H12O6 (glucozơ), dung dịch H2SO4 loãng, H2SO4 đặc và những dụng cụ thí nghiệm cần thiết để làm những thí nghiệm chứng minh rằng...

Xem lời giải

Câu 6 phần bài tập học theo SGK – Trang 19 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 6 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 19 VBT hoá 9. Cho một khối lượng mạt sắt dư vào 50 ml dung dịch HCl. Phản ứng xong, thu được 3,36 lít khí (đktc). a) Viết phương trình hóa học....

Xem lời giải

Câu 7* phần bài tập học theo SGK – Trang 19 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 7* phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 19 VBT hoá 9. Hòa tan hoàn toàn 12,1 gam hỗn hợp bột CuO và ZnO cần 100 ml dung dịch HCl 3M....

Xem lời giải

Câu 1 phần bài tập bổ sung – Trang 19 Vở bài tập hoá 9

Câu 1 phần bài tập bổ sung – Trang 19 VBT hoá 9.Có bốn lọ đựng các dung dịch không màu là: HCl, Na2SO4, NaCl, H2SO4, Hãy nhận biết dung dịch đựng trong mỗi lọ bằng phương pháp ....

Xem lời giải