Bài 32: Luyện tập chương 3: Phi kim - Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Bình chọn:
4.7 trên 71 phiếu
Mục kiến thức cần nhớ (Phần học theo SGK) - Trang 96

Giải trang 96 VBT hoá 9 - Mục kiến thức cần nhớ (Phần học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 32.

Xem chi tiết

Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 97 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 1 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 97 VBT hoá 9. Căn cứ vào sơ đồ 1, hãy viết các phương trình hoá học ....

Xem lời giải

Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 97 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 2 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 97 VBT hoá 9. Hãy viết các phương trình hoá học biểu diễn tính chất hoá học...

Xem lời giải

Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 97 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 3 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 97 VBT hoá 9. Hãy viết các phương trình hoá học biểu diễn tính chất ...

Xem lời giải

Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 97 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 4 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 97 VBT hoá 9. Nguyên tố A có số hiệu nguyên tử là 11, chu kì 3, nhóm I...

Xem lời giải

Câu 5 phần bài tập học theo SGK – Trang 97 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 5 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 97 VBT hoá 9. Hãy xác định công thức của một loại oxit sắt, biết rằng khi cho ....

Xem lời giải

Câu 6 phần bài tập học theo SGK – Trang 98 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 6 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 98 VBT hoá 9.Cho 69,6 gam MnO2 tác dụng với dung dịch HCl đặc dư thu ....

Xem lời giải

Câu 1, 2, 3, 4 phần bài tập bổ sung – Trang 98 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 1, 2, 3, 4 phần bài tập bổ sung – Trang 98, 99 VBT hoá 9. Các chất trong cặp nào sau đây tồn tại được trong cùng một bình chứa: A. Cl2 và KOH ...

Xem lời giải